Skattefradrag for tab på aktier noteret på First North

Selvom First North omtales som en vækstbørs og drives af NASDAQ OMX, så er det i skattemæssig forstand ikke en egentlig børs. Det er godt for dem, der har tabt penge på aktier, der handles på den alternative markedsplads.

Ifølge en nylig artikel i Børsen er 35 selskaber blevet optaget på den danske del af vækstbørsen First North siden 2017. Heraf har de 13 selskaber været noteret i mere end to år. Ni ud af de 13 aktier koster nu mindre end ved børsdebuten. Ikke så få investorer har derfor formentlig lidt større eller mindre tab ved investering i disse aktier.

Når det gælder private investorers aktieinvesteringer, skelnes der skattemæssigt mellem aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, og aktier, der ikke er optaget på et sådant marked. I daglig tale omtales det som en skelnen mellem noterede aktier og unoterede aktier.

Selvom First North er en del af NASDAQ OMX, så anses vækstbørsen ikke i skattemæssig henseende for et reguleret marked. Gevinster og tab på aktier, der handles på denne vækstbørs, behandles derfor på helt samme måde som investeringer i andre unoterede aktier og anparter, herunder anparter i selskaber, som man selv har stiftet. 

Gevinster og tab på såvel noterede som unoterede aktier og anparter behandles normalt altid som aktieindkomst. Det samme gælder modtagne udbytter af den slags. Er årets aktieindkomst samlet set positiv, beskattes den med 27 % op til et beløb på 56.500 kr. (2021) og med 42 % af den overskydende del. Beløbsgrænsen for ægtefæller er 113.000 kr. Et uudnyttet bundfradrag hos den ene ægtefælle kan bruges af den anden. 

 

Tabsfradrag

Den skattemæssige sondring mellem noterede og unoterede aktier og anparter har kun betydning i forhold til tab. 

Et nettotab på noterede aktier kan ikke modregnes i anden indkomst, men alene fremføres til modregning i gevinster på sådanne aktier i et senere indkomstår. Der gælder ikke nogen tidsbegrænsning i forhold til, hvornår et sådant tab skal være brugt. Mange får dog aldrig brugt deres tabsfradrag. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Et nettotab på unoterede aktier omregnes derimod til skatteværdi med de samme satser som for positiv aktieindkomst. Altså med 27 % af de første 56.500 kr. (113.000 kr.) af tabet og med 42 % af den overskydende del. Omregningen sker automatisk på årsopgørelsen, og det udregnede beløb modregnes i skat af anden indkomst, herunder også lønindkomst. I de fleste tilfælde vil et tab på sådanne aktier derfor kunne udnyttes skattemæssigt allerede i det år, hvori det er realiseret. Er tabet så stort, at skatteværdien overstiger skatten af anden indkomst, overføres den overskydende del til modregning i skatten i efterfølgende år. Der sker ikke udbetaling af en ubrugt skatteværdi.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.