Skat ved investering i folkeaktier

Interessen for at købe aktier i små lokale virksomheder har næppe nogensinde været højere. Det er aktier, der købes med hjertet, men ikke desto mindre er det stadig en aktieinvestering.

Nykøbing FC A/S, Samsø Økojord A/S, Vores Købmand Vonge ApS og Jelling Bryggeri A/S er dække for henholdsvis en fodboldklub, små landbrug med produktion af økologiske grøntsager, en lille købmand og et lokalt bryghus, men er samtidig eksempler på en trend, hvor flere og flere danskere køber aktier eller anparter i selskaber, der står for et lokalt projekt. En investering, der mere sker med hjertet, end ud fra en forventning om et stort afkast, og hvor de skattemæssige konsekvenser sjældent omtales i informationsmaterialet.

 

Private investorer 

Folkeaktier er ikke børsnoterede. Det har stor betydning i de tilfælde, hvor private investorer ender med at tabe penge på deres aktier.

Modtages der udbytte af sådanne aktieinvesteringer, er dette skattepligtigt som aktieindkomst og kommer normalt automatisk med på årsopgørelsen. Sælges aktierne med gevinst, skal investor selv sørge for, at gevinsten kommer med på årsopgørelsen. Af positiv aktieindkomst op til et beløb på 57.200 kr. (2022) – det dobbelte for ægtefæller – betales der skat med 27 %. Af aktieindkomst over beløbsgrænsen betales der skat med 42 %. 

Går selskabet konkurs, eller sælges aktierne med tab, kan tabet fradrages i aktieindkomsten. Bliver den samlede aktieindkomst negativ, udregnes skatten heraf med samme procenter som ved positiv aktieindkomst (27 eller 42 %), og den negative skat modregnes i skat af anden indkomst, herunder i skat af fx lønindkomst. Hvis en investering på fx 5.000 kr. går tabt, dækker skatten således mindst de 1.350 kr. og højst 2.100 kr. Investorer, der køber ikke-børsnoterede aktier, er i tabssituationen således bedre stillet end dem, som køber børsnoterede aktier, idet tab på sådanne ikke kan modregnes i anden indkomst.

Udgiften til køb af folkeaktier kan ikke fratrækkes i købsåret og heller ikke på et senere tidspunkt, hvis ikke aktierne afhændes. Har selskabet mistet sin egenkapital, men ikke gået konkurs, er det derfor nødvendigt at finde én, der vil købe aktierne for et symbolsk beløb, hvis man ønsker at udnytte muligheden for tabsfradrag. Initiativtagere til lokale selskaber bør derfor også altid overveje, hvordan der kan etableres en ordning, hvorunder investorerne kan komme af med deres aktier, hvis de ønsker dette. Dokumentation for både køb og salg er nemlig vigtigt i skattemæssig henseende.

 

Anvendelse af pensionsmidler

Det kræver store investeringer, for at der kan anvendes pensionsmidler til køb af folkeaktier. Reglerne for anvendelse af pensionsmidler til køb af unoterede aktier er nemlig så strikse, at der kræves en minimumsinvestering på 100.000 kr. Du kan læse mere om disse regler i denne publikation.  

 

Køb gennem selskaber

Der er som udgangspunkt intet til hinder for, at der købes folkeaktier for midler i et investerings- eller holdingselskab. Eventuelt udbytte af sådanne aktier medregnes for 70 %’s vedkommende ved selskabets indkomstopgørelse, mens gevinster er skattefrie og tab ikke-fradragsberettigede. Hvis selskabet normalt ikke investerer i unoterede aktier eller i aktier i det hele taget, kan det ikke udelukkes, at skattemyndighederne vil kunne anse køb af folkeaktier for maskeret udlodning til hovedaktionæren, hvilket i givet fald vil medføre beskatning hos denne af et beløb svarende til den foretagne investering. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.