Status på ikrafttræden af de nye bogføringsregler

Virksomheder med et egenudviklet bogføringssystem har god tid til at få det tilrettet, så det kommer til at leve op til fremtidens krav, men de skal alligevel ikke vente for længe med at få det gjort. 

Nogle af de væsentligste ændringer angår kravene om en procedurebeskrivelse og om anvendelse af et digitalt bogføringssystem, men tidspunktet for de nye reglers ikrafttræden er ikke ens.

 

Procedurebeskrivelsen

Reglen i den nye bogføringslov om, at virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og for opbevaring af regnskabsmateriale, har virkning for regnskabsår, der starter efter den 1. oktober 2022. 

I praksis vil det derfor være de (nok få) virksomheder, som har regnskabsår 1/11 - 31/10, der først bliver omfattet af kravet, mens virksomheder med kalenderårsregnskab bliver omfattet af kravet om procedurebeskrivelse fra den 1. januar 2023. Ifølge Erhvervsstyrelsen skal beskrivelsen være klar ved begyndelsen af det regnskabsår, hvorfra den har virkning første gang.

Procedurebeskrivelsen skal rumme en redegørelse for, hvordan virksomheden sikrer, at alle dens transaktioner løbende bliver registreret, og hvordan den sikrer en betryggende opbevaring af sit regnskabsmateriale. Beskrivelsen skal også indeholde oplysning om, hvilke medarbejdere der er ansvarlige for disse ting. Det sidste betyder, at beskrivelsen også skal opdateres, hvis der sker udskiftninger blandt de ansvarlige medarbejdere.

Du kan læse mere om kravene til procedurebeskrivelsen i denne særskilte artikel, hvori der er links til den vejledning og den skabelon, som Erhvervsstyrelsen har udgivet og som kan anvendes af de fleste virksomheder i regnskabsklasse A og B.

 

Bogføringssystemer

Efter den nye bogføringslov er det et krav, at virksomhederne bogfører i et digitalt bogføringssystem, som enten kan være et godkendt standardsystem eller et egenudviklet system (et såkaldt ikke-registreret bogføringssystem). For en del virksomheder vil kravet medføre, at de vil være nødt til at investere enten i et helt nyt bogføringssystem, eller i en tilretning af deres nuværende system, så det lever op til de krav, der kommer til at gælde for den slags, og som nok vil være tæt på kravene til godkendte standardsystemer.

Virksomheder i regnskabsklasse B, der vælger at investere i et nyt godkendt system, har et par år til at komme på plads med dette, idet kravet om bogføring i et digitalt bogføringssystem for disse forventes at komme til at gælde for regnskabsår, der starter 1. juli 2024 eller senere. For virksomheder med kalenderårsregnskaber altså først fra 2025. For virksomheder i regnskabsklasse A med en årlig nettoomsætning på over 300.000 kr. bliver det formentlig tidligst fra 2026.

Virksomheder, som fortsætter med et egenudviklet bogføringssystem, men som skal have dette tilrettet, får en lidt længere frist. For dem vil kravene formentlig først komme til at gælde fra 2026 eller senere. De endelige datoer forventes fastsat til næste år.

Uanset hvilken løsning, der vælges, vil det være en god idé ikke at vente til sidste øjeblik med at tage action på udfordringen. Dels fordi overflytning af data til et nyt bogføringssystem kan være ganske kompliceret, og dels fordi muligheden for at købe konsulentbistand bliver sværere og sværere – og dermed dyrere – jo tættere vi kommer på skæringsdagen, fordi så mange får brug for assistance.

Læs mere om den nye bogføringslov her

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.