Skattefrie overdragelser af virksomhedsandele til fonde

Skattereglerne er ganske gunstige, når det gælder muligheden for at overdrage hele eller dele af en virksomhed til en fond, især hvis denne – ud over at skulle videreføre virksomheden – også har et velgørende formål. 

Ifølge netmediet Fundats blev der sidste år stiftet 20 nye erhvervsdrivende fonde. Det er ikke mange, men faktisk har vi en forventning om, at tallet vil stige i løbet af de kommende år, fordi 2021 var det første år efter, at skattereglerne for overdragelse af virksomhedsandele til fonde blev ændret. Det er nu muligt at vælge mellem en model, hvor overdragelsen er 100 % skattefri for både stifteren og for fonden, og en model, hvor overdragelsen er skattefri for stifteren, men hvor fonden skal betale en såkaldt stifterskat.

 

Den helt skattefrie model

Denne model kan anvendes i tilfælde, hvor en erhvervsvirksomhed ejes via et holdingselskab. Fonden stiftes af holdingselskabet ved en gaveoverdragelse af aktier eller anparter i et datterselskab til denne. Modellen er speciel derved, at den ikke bare giver skattefrihed i alle led, men også er behæftet med meget få betingelser. Kun følgende krav skal være opfyldt:

  1. Gaven fra holdingselskabet skal tilfalde fondens grundkapital.
  2. Fonden må ikke være en familiefond.
  3. Fonden skal have et velgørende formål, som der efterfølgende foretages uddelinger til, men en videreførelse af virksomheden i datterselskabet må gerne være det primære formål.
  4. Overdragelsen skal forhåndsgodkendes hos Skatterådet, hvilket kræver noget tid, men ikke er problematisk, da rådet alene skal sikre, at gaven tilgodeser aktionærens ideelle interesse og altså ikke dennes personlige eller økonomiske interesser.

Kravet om, at fonden skal have et velgørende formål, behøver ikke fylde meget. I en nylig offentliggjort afgørelse blåstemplede Skatterådet således en aktieoverdragelse til en fond, hvis velgørende formål alene bestod i følgende:

  • At yde økonomisk støtte til kræftramte personer og disses familier bosiddende i to specifikke kommuner.
  • At yde økonomisk støtte til julearrangementer rettet mod hjemløse og ensomme personer i de samme to kommuner.
  • At yde økonomisk støtte til gennemførelse af kulturelle arrangementer ligeledes i de samme kommuner.

I modsætning til den delvist skattefrie model, jf. nedenfor, kan holdingmodellen også anvendes, selvom datterselskabet i skattemæssig forstand har karakter af en pengetank, fx fordi det ejer en portefølje af udlejningsejendomme. Modellen kræver heller ikke, at fonden får bestemmende indflydelse i datterselskabet.

 

Den delvist skattefrie model

Denne model kan anvendes i tilfælde, hvor en fysisk person – typisk en hovedaktionær – overdrager en selskabsdreven virksomhed til en erhvervsdrivende fond, og hvor gaven tilgår fondens grundkapital.  Det er et krav, at fonden efter overdragelsen ejer flertallet af stemmerne i selskabet, men fonden behøver ikke have et velgørende formål. 

En sådan overdragelse er fritaget fra normal aktieavancebeskatning hos stifteren, men ved overdragelsen beregnes en udskudt skat, som fonden skal betale i takt med, at den modtager udbytte af aktierne eller sælger af disse. Den udskudte skat beregnes som 22 % af den avance, som stifteren under normale omstændigheder skulle have betalt skat af, jf. denne tidligere artikel om reglerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.