Generationsskifte til fonde kan nu igen ske skattefrit

Fra nytår bliver det langt om længe igen muligt skattefrit at overdrage en virksomhed til en fond. Dog ikke til en familiefond. Der skal være tale om en erhvervsdrivende fond, som skal have til formål at videreføre virksomheden. 

Efter flere års tilløb har Folketinget nu endelig vedtaget et lovforslag, der gør det muligt at foretage et skattefrit generationsskifte af en virksomhed til en fond. Det er ikke et krav, at fonden skal eje hele virksomheden. Reglerne er derfor velegnede i de tilfælde, hvor en væsentlig ejerandel ønskes bevaret i familien, men hvor der i denne ikke er en naturlig arvtager til at sidde for bordenden, når de store beslutninger skal træffes. 

 

Overdragelser til erhvervsdrivende fonde

De nye regler indebærer, at en selskabsdreven virksomhed kan overdrages af hovedaktionæren til en erhvervsdrivende fond, uden at der udløses skat hos sælgeren (stifteren) og uden nogen umiddelbar afgift af nogen art hos fonden, hvis blot aktierne tilgår fondens grundkapital. Reglerne kan anvendes såvel ved overdragelser i levende live som ved død. Det er i begge tilfælde en betingelse, at den overdragne virksomhed ikke har karakter af en ”pengetank”.

Til gengæld for skattefriheden beregnes en udskudt skat, som fonden skal betale i takt med, at den modtager udbytte af aktierne eller sælger af disse. Skatten beregnes som 22 % af den avance, som stifteren skulle have betalt skat af, hvis han eller hun havde solgt aktierne på almindelig vis. Groft sagt, så bliver det altså fonden, der over tid skal betale stifterens skat. Den udskudte skat forrentes med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 1 % p.a., indtil den betales. 

Det er et krav, at fonden efter overdragelsen ejer mindst 25 % af aktiekapitalen og mere end halvdelen af stemmerne. Reglerne kan dog også anvendes ved overdragelse af mindre portioner, hvis fonden allerede i forvejen har opnået den nævnte ejer- og stemmeandel. Til gengæld er det altså ikke en betingelse, at fonden får stemmeflertallet.

Fonden skal have det som sit formål at videreføre den overtagne virksomhed, men kan også have uddelingsformål. Dog må fonden ikke være en familiefond. 

 

Overdragelser fra holdingselskaber

De nye regler gælder kun, når det er en person, der overdrager aktier til en fond. Der findes imidlertid også en model, hvorefter et generationsskifte kan gennemføres, ved at lade et holdingselskab overdrage – evt. forære – aktier i et datterselskab til en fond, uden at det koster skat hos hverken holdingselskabet eller hovedaktionæren i dette, og uden at fonden efterfølgende skal betale skat, når den modtager udbytte af aktierne. En sådan overdragelse fra et holdingselskab forudsætter dog, at overdragelsen sker til en fond med et velgørende formål – altså ikke kun til en erhvervsdrivende fond – og at der inden overdragelsen er indhentet tilladelse hos Skatterådet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.