Opretholdelse af virksomhedsordningen efter virksomhedssalg

En langsom hævning af et opsparet overskud i virksomhedsordningen er som oftest det mest fordelagtige, men det kræver, at der til stadighed er en erhvervsmæssig aktivitet i ordningen.

For mange selvstændige har det opsparede overskud i deres virksomhedsordning karakter af en pensionsopsparing, som de helt eller delvist skal leve af, når de går på pension. Det gælder også, selvom de måske anvender en del af opsparingen til indskud på en ophørspension i forlængelse af et virksomhedssalg. Du kan læse mere om reglerne om ophørspension i denne publikation

En virksomhedsordning kan imidlertid kun opretholdes, hvis den rummer en virksomhed. Hvis en selvstændig sælger eller lukker sin virksomhed, bliver det opsparede overskud derfor beskattet senest ved udgangen af året efter ophørsåret, hvis den selvstændige ikke inden da køber eller starter en ny virksomhed.

Det faktum har i tidens løb givet anledning til mange overvejelser omkring, hvor lille en erhvervsmæssig aktivitet der skal til for at opretholde en virksomhedsordning efter et virksomhedssalg. I de fleste tilfælde afhændes en virksomhed jo, fordi indehaveren ønsker at gå på pension, hvorfor lysten til at starte en ny virksomhed ofte er beskeden.

På den anden side er fordelene ved at opretholde virksomhedsordningen pænt store, fordi det giver mulighed for at hæve de opsparede overskud over en længere årrække og derved måske undgå, at der skal betales topskat heraf. 

 

Erhvervsmæssig virksomhed

Kravet om, at der fortsat skal udøves erhvervsmæssig virksomhed for at opretholde en virksomhedsordning, betyder, at aktiviteten skal have et vist omfang og ikke må have karakter af hobbyvirksomhed. Sagt med andre ord, så skal aktiviteten være overskudsgivende eller i det mindste have udsigt til at give overskud i løbet af få år.

Udlejning af fast ejendom anses næsten altid for erhvervsmæssig virksomhed. Køb af en mindre udlejningsejendom vil derfor ofte være den nemmeste genvej til at opretholde en virksomhedsordning efter et virksomhedssalg. Der er intet til hinder for, at der kan være tale om en lejlighed, der udlejes til et barn eller barnebarn. Blot skal man i så fald være opmærksom på de særlige regler om rentekorrektion, som du kan læse mere om i denne artikel.

Udlejning af driftsmateriel – biler, maskiner og inventar – er derimod sjældent vejen til videreførelse af en virksomhedsordning, fordi indkomst ved den slags udlejning typisk er omfattet af de såkaldte anpartsregler. Det betyder, at indkomsten beskattes som kapitalindkomst og ikke kan indgå i virksomhedsordningen, jf. denne nylige byretsdom.

 

Udlejning af gravemaskine

Sagen handlede om en mand, der drev virksomhed både i personligt regi og i forskellige selskaber. I den personlige virksomhed var der i 2013 kun indtægter fra to aktiviteter. Dels indtægter ved udlejning af en gravemaskine til et af mandens selskaber. Dels indtægter ved konsulentarbejde for to af selskaberne.

Skattestyrelsen var af den opfattelse, at ingen af indtægterne kunne indgå i mandens virksomhedsordning og havde derfor beskattet hans opsparede overskud, der udgjorde et beløb på knap 2,7 mio. kr. Det skete med den begrundelse, at aktiviteten med udlejningen af gravemaskinen var omfattet af anpartsreglerne, mens indtægterne ved konsulentarbejdet reelt måtte anses for lønindkomst. Dette blev tiltrådt af byretten.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.