Også forældrelejligheder i virksomhedsordningen efter nytår

Skatteministeriet har heldigvis valgt en blød landing i forhold til den politiske aftale om at fjerne de skattemæssige fordele ved forældrekøb, idet disse ifølge et lovudkast vil skulle elimineres rent teknisk via en såkaldt rentekorrektion.

Der findes angiveligt omkring 13.000 forældrelejligheder. Primært ejerlejligheder, som forældre har købt og udlejet til deres børn, fordi disse ikke kan finde en ledig lejelejlighed. Fænomenet er næsten udelukkende knyttet til de store uddannelsesbyer. Først og fremmest København, hvor op mod halvdelen af alle lejligheder på Nørrebro ifølge boligministeren er ejet af mere eller mindre velstillede forældre fra Nordsjælland.

Selvom en forældrelejlighed i princippet ikke adskiller sig fra andre udlejningsejendomme, så har et politisk flertal besluttet, at den skattemæssige fordel ved forældrekøb – forstået som adgangen til skattemæssigt at kunne fradrage renteudgifter i lejeindtægten – skal fjernes. For de forældre, der anvender den særlige virksomhedsordning, medførte dette en frygt for, at lejligheden ville skulle trækkes ud af ordningen med deraf følgende risiko for beskatning af opsparet overskud. 

Denne frygt har heldigvis vist sig grundløs. Af et udkast til det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale, fremgår, at sænkningen af værdien af rentefradraget for forældrelejligheder i virksomhedsordningen vil skulle ske skematisk via beregning af en rentekorrektion.

 

Nærmere om de nye regler

De nye regler gælder ikke kun ved udlejning til børn og børnebørn, men også for udlejning den modsatte vej. Altså ved udlejning til forældre eller bedsteforældre. 

For de forældre mv., der ikke bruger virksomhedsordningen, men derimod den lidt enklere kapitalafkastordning, får ændringen ingen umiddelbar betydning, da satsen for beregning af det kapitalafkast, som kan sikre dem en høj skatteværdi af deres renteudgifter, i øjeblikket er nul procent.

De forældre, der bruger virksomhedsordningen for deres lejlighed, kan selv bestemme, hvorvidt de vil fortsætte hermed fra næste år, men hvis de gør, vil de skulle beregne en rentekorrektion, som vil nedsætte værdien af deres rentefradrag. Rentekorrektionssatsen fastsættes for et år ad gangen og er for 2020 netop blevet fastsat til 3 %.

Ejere af forældrelejligheder, der betaler en højere rente for deres lån end rentekorrektionssatsen, vil i visse tilfælde nok stadig have en fordel ved at bruge virksomhedsordningen – blot mindre end hidtil. For dem, der betaler en mindre rente end rentekorrektionssatsen, vil ulempen ved de nye regler være maksimeret til deres faktiske udgifter til renter og bidrag, idet rentekorrektionen ikke kan overstige disse.

Rentekorrektionen beregnes ud fra lejlighedens anskaffelsessum med tillæg af efterfølgende udgifter til ombygning eller forbedring af denne. Beregningsgrundlaget vokser dermed i takt med, at der afholdes sådanne udgifter. 

Der kommer til at gælde særlige regler for beregning af rentekorrektionen i de tilfælde, hvor udlejeren også har andre erhvervsmæssige aktiviteter i sin virksomhedsordning.

For en topskattebetaler medfører indgrebet, at skatteværdien af rentefradraget sænkes med omkring 23 procentpoint. Udgør de årlige renteudgifter for lejligheden et beløb på 50.000 kr., vil det betyde en merskat på lige under 1.000 kr. om måneden, hvis ellers rentekorrektionsbeløbet bliver af samme størrelse som de faktiske renteudgifter.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.