Kun få koncerner vælger international sambeskatning

Det kan være fristende at vælge international sambeskatning, hvis en koncern har et udenlandsk datterselskab, der giver underskud, men den umiddelbare fordel kan nemt ændre sig til at være en ulempe.

Mens sambeskatning mellem koncernforbundne danske selskaber er obligatorisk, så er sambeskatning med udenlandske datterselskaber, filialer og/eller faste ejendomme frivilligt. Altså et tilbud som virksomhederne frit kan vælge at gøre brug af.

Isoleret set kan sambeskatning med udenlandske enheder godt være interessant, fordi det giver mulighed for, at underskud i udlandet kan modregnes i dansk indkomst og dermed nedbringe den danske skat. Alligevel er det kun få koncerner, der vælger international sambeskatning. For indkomståret 2020 var der ifølge oplysninger, som vi har indhentet hos Skattestyrelsen, kun 170 koncerner, der gjorde brug af muligheden.

Det beskedne antal – der efter vores vurdering endda nok vil falde yderligere – skyldes dels de specifikke regler, der gælder for international sambeskatning, og dels at underskud i udenlandske enheder under visse omstændigheder godt kan fratrækkes i dansk indkomst, også selvom der ikke vælges sambeskatning. Det sidste kan du læse mere om i denne artikel.

 

Vilkår for international sambeskatning

Når så relativt få danske koncerner vælger international sambeskatning, skyldes det primært følgende:

  • En international sambeskatning skal omfatte alle enheder i udlandet. Der kan ikke kun vælges sambeskatning med enkelte udenlandske datterselskaber mv.
  • Et valg af international sambeskatning er som udgangspunkt bindende i ti år. Meget kan ske i løbet af så lang en årrække. En umiddelbar fordel kan derfor i løbet af få år ændres til at være en ulempe.
  • Fratrukne udenlandske underskud genbeskattes, hvis der senere kommer overskud i den udenlandske enhed. Fradrag for sådanne underskud giver derfor sjældent en permanent skattebesparelse i Danmark, men medfører som oftest bare en skatteudskydelse.
  • Der er et betydeligt administrativt besvær forbundet med at vælge international sambeskatning, fordi der skal udarbejdes indkomstopgørelser både efter danske og udenlandske regler for det samme selskab.

 

Hvornår er international sambeskatning en fordel?

På trods af de ikke ubetydelige ulemper og risici ved at vælge international sambeskatning, så findes der faktisk tilfælde, hvor det er en fordel at vælge en sådan. Som eksempler kan i denne forbindelse nævnes følgende karakteristika:

  • Aktiviteterne i udlandet er koncentreret om få lande, der alle har en selskabsskattesats, der er højere end den danske.
  • De udenlandske selskaber mv. er udviklingsselskaber med betydelig risiko for underskud i de første år.
  • De udenlandske selskaber har balancer af betydelig størrelse, så der via sambeskatning opnås adgang til store afskrivningsgrundlag og/eller mulighed for at tælle aktiverne med i renteloftsgrundlaget hos danske selskaber, der får beskåret deres fradrag for renteudgifter eller er i risiko herfor.

 

Vil du vide mere?

Ønsker du en vurdering af fordele og ulemper ved at vælge international sambeskatning eller en beregning af konsekvenserne ved at afbryde en sådan, er du velkommen til at kontakte os. Vi har skatterådgivere med specialviden om reglerne i alle landets regioner. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.