Fradrag for underskud i udlandet uden sambeskatning

Et dansk selskab kan under visse betingelser opnå fradrag for underskud i et udenlandsk datterselskab uden at være - eller have været - sambeskattet med dette. Tilsvarende gælder for underskud i en udenlandsk filial.

Danske selskaber med datterselskaber, filialer eller faste ejendomme i udlandet har mulighed for at vælge international sambeskatning. I så fald kan et eventuelt underskud i udlandet – opgjort efter danske skatteregler - fratrækkes i den danske sambeskatningsindkomst og dermed give en skattebesparelse hér.

Valg af international sambeskatning – hvilket er frivilligt – har imidlertid en række konsekvenser, som bør overvejes på forhånd. Fx er valget som udgangspunkt bindende i en 10-årig periode, og hvis der i denne periode opstår overskud i udlandet, skal dette medregnes i den danske indkomst. Derfor er en international sambeskatning ikke altid nogen fordel, og det er derfor formentlig kun et mindre antal danske koncerner, der overhovedet har valgt en sådan. Du kan læse mere om reglerne for international sambeskatning i denne artikel.

De særlige underskudsregler uden for sambeskatning

Som et alternativ til at vælge international sambeskatning findes der et særligt regelsæt, der i visse tilfælde giver mulighed for at få fradrag i Danmark for et eventuelt underskud i en udenlandsk afdeling. Betingelserne herfor er følgende:

  1. Datterselskabet, filialen eller ejendommen skal være beliggende i et land inden for EU, i Norge, Liechtenstein eller på Island. Altså inden for det såkaldte EØS-område.
  2. Der skal som udgangspunkt være tale om et direkte ejet datterselskab. Et indirekte ejet datterselskab kan dog også være omfattet, hvis det eller de mellemliggende selskaber er beliggende i samme land.
  3. Underskuddet skal være endeligt, jf. nærmere nedenfor.
  4. Underskuddet ville have været fradragsberettiget i Danmark, hvis der havde været valgt international sambeskatning.
  5. Underskuddet skal opgøres efter danske regler.

At underskuddet skal være endeligt betyder, at fradrag som udgangspunkt først kan komme på tale, når datterselskabet likvideres eller på anden måde opløses. Dette kan illustreres med en nylig offentliggjort afgørelse fra Skatterådet.

Det svenske datterselskab

Sagen handlede om en dansk koncern, der i en periode på 25 år havde drevet virksomhed i Sverige gennem et svensk selskab. Aktiviteten havde i næsten alle årene været underskudsgivende og var derfor tidligere blevet lukket ned. Planen var nu at likvidere det svenske datterselskab, der var helt uden aktivitet.

Skatterådet bekræftede i sin afgørelse, at betingelserne for fradrag for underskuddet i det svenske datterselskab ville være opfyldt, når selskabet var endeligt opløst.

Kommentar

Muligheden for fradrag gælder ikke kun for underskuddet i det år, hvori den udenlandske aktivitet afvikles endeligt, men derimod for summen af de underskud (netto), der kan henføres til år, hvori selskabet kunne have været inddraget i en international sambeskatning i Danmark. Selskaber med underskudsgivende aktiviteter i udlandet bør derfor overveje løbende at opgøre det skattemæssige resultat efter danske regler – også selvom der ikke er valgt international sambeskatning – fordi der ellers kan opstå en praktisk udfordring i forhold til at opgøre dette, når selskabet en dag afvikles.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.