Nye regnskabsregler for klasse C-virksomheder og koncerner

Også for de større virksomheder er der sket en række ændringer i regnskabsreglerne. Det samme gælder for koncernregnskaber. Nedenfor får du et overblik over de væsentligste ændringer.

De nye regler blev vedtaget i 2018 og skal senest anvendes ved aflæggelsen af regnskaber for regnskabsår, der blev påbegyndt 1. januar 2020 eller senere. Denne artikel beskriver de ændringer, der kun gælder for C-virksomheder og koncerner. Disse er imidlertid også underlagt de ændringer, der gælder for B-virksomheder, og som du kan læse om her.

 

Ændringer til klassifikation, indregning og måling

Der er ingen ændringer på dette punkt for klasse C-virksomheder ud over dem, som også gælder for klasse B. Bemærk herunder den nye dagsværdireserve under egenkapitalen og det nye notekrav om dagsværdireguleringer af visse aktiver og passiver.

For koncernregnskaber er der to væsentlige nyheder. For det første skal der ved opgørelsen af koncernens størrelse i forhold til koncernregnskabspligt nu ses bort fra virksomheder, der ikke indgår i konsolideringen. Og for det andet kan fællesledede virksomheder under visse betingelser holdes ude af konsolideringen.

 

Ændringer til oplysninger – klasse C

  • For den nye type af kapitalandele – kapitalinteresser – skal der, ligesom for dattervirksomheder og associerede virksomheder, noteoplyses om navn, ejerandel, resultat og egenkapital mv.
  • I ledelsesberetningen skal der som noget nyt oplyses om virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici samt virksomhedens risikoeksponering, når det gælder dens anvendelse af finansielle instrumenter.
  • For store C-virksomheder er reglerne om redegørelse for samfundsansvar omskrevet og præciseret, men indholdsmæssigt kun med få ændringer.
  • Det tidligere krav, om i ledelsesberetningen at oplyse om særlige risici ud over de inden for virksomhedens branche almindeligt forekommende risici, er udgået.

Ændringer til oplysninger – koncernregnskaber 

  • Også i koncernregnskaber skal der i forhold til kapitalinteresser noteoplyses om navn, ejerandel, resultat og egenkapital mv.
  • I noten om transaktioner med nærtstående kan det vælges kun at oplyse om transaktioner på ikke-normale markedsvilkår – hvis sådanne skulle forekomme – efter samme regler som i årsregnskabet.
  • I koncernregnskabets ledelsesberetning er der kun krav om redegørelse om kønsmæssig sammensætning, hvis modervirksomheden vælger at rapportere samlet for koncernen.
  • Visse bestemmelser om notekrav om aktiver i koncernregnskabet er udvidet og præciseret – blandt andet for renter indregnet i kostprisen på aktiver samt for oplysninger om dagsværdi for visse aktiver og passiver.
  • En konsolideret dattervirksomheds eventuelt afvigende regnskabspraksis skal beskrives og begrundes under anvendt regnskabspraksis.

 

Tre internationale regnskabsstandarder kan frivilligt anvendes

En virksomhed kan frivilligt vælge at anvende IFRS 9 (finansielle instrumenter), IFRS 15 (omsætning) og/eller IFRS 16 (leasing) til at udfylde årsregnskabslovens rammer. Dette vil især internationale virksomheder nok gøre. I så fald vil det være et valg af en regnskabspraksis, som skal anvendes systematisk og konsekvent og som skal behandles som en ændring i anvendt regnskabspraksis. Se nærmere herom i denne artikel. Anvendelse af IFRS 15 og 16 kan dog ske uden tilpasning af sammenligningstal.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.