Ændrede regnskabsregler for klasse B-virksomheder

For virksomheder med kalenderårsregnskab skal regnskabet for 2020 mange steder aflægges efter andre regler end for 2019. Det skyldes en ændring af årsregnskabsloven tilbage i 2018.

De nye regler skal senest anvendes ved aflæggelsen af regnskaber for regnskabsår, der blev påbegyndt 1. januar 2020 eller derefter. Lovændringen indeholder nye regler for klassifikation, indregning og måling, nye notekrav samt nogle nye (frivillige) valgmuligheder. Nedenstående er alene en overordnet beskrivelse af ændringerne for klasse B-virksomheder. I senere artikler vil vi uddybe de væsentligste af dem samt informere om ændringerne for klasse C-virksomheder og koncernregnskaber.

 

Ændringer til klassifikation, indregning og måling

 1. Egenkapitalnoten erstattes af en egenkapitalopgørelse: Ønskes der en specifikation af egenkapitalen – hvilket er frivilligt for klasse B-virksomheder, men som vi anser som god regnskabsskik – skal reglen for en egenkapitalopgørelse i regnskabsklasse C tilvælges. Opgørelsen skal placeres lige efter balancen. 
 2. Ny dagsværdireserve under egenkapitalen: Reserven omfatter dels beløb vedrørende valutakursreguleringer på udenlandske datterselskaber mv. og dels dagsværdireguleringer af afledte finansielle kontrakter (pengestrømssikring). Reserven må gerne opdeles i to – en til hver type dagsværdiregulering.
 3. Nyt begreb – kapitalinteresser: Der indføres en ny kategori af kapitalandele benævnt ”kapitalinteresser”, som omfatter ejerandele på 20 % eller derover. De kan indregnes efter indre værdis metode, til dagsværdi eller til kostpris. Associerede virksomheder udgør en delmængde af kapitalinteresser, men da langt de fleste kapitalandele, der tidligere var associerede virksomheder, også fremover vil være det, er det for disse muligt at fastholde betegnelsen ”associerede virksomheder” i balancen.
 4. Delvis indbetaling af selskabskapital – nettometoden udgår: Virksomhederne kan nu kun anvende en bruttopræsentation, hvor ikke-indbetalt selskabskapital (og evt. overkurs) skal præsenteres som et tilgodehavende i balancen.

 

Ændringer til noteoplysninger

 1. For visse aktiver og forpligtelser, der løbende reguleres til dagsværdi, skal der medtages en note, der for hver kategori inden for de omfattede poster oplyser om dagsværdien ultimo samt om den i resultatopgørelsen og i dagsværdireserven under egenkapitalen indregnede dagsværdiændring for regnskabsåret.
 2. For den nye dagsværdireserve under egenkapitalen skal årets bevægelser specificeres i en note eller ved at medtage en egenkapitalopgørelse.
 3. Hvis virksomheden indregner renter som en del af kostprisen for egenproducerede aktiver, skal kun årets indregnede renter oplyses i en note.
 4. Der skal oplyses om den regnskabsmæssige behandling af udskudt skat ved opskrivning af anlægsaktiver over egenkapitalen (fratrækkes den bundne egenkapitalreserve).

 

Nye (frivillige) valgmuligheder

 1. Alle aktiver og forpligtelser – ikke kun de finansielle – kan nu måles til dagsværdi, når de er effektivt sikret af et instrument, der måles til dagsværdi. 
 2. Virksomhederne kan vælge at anvende tre internationale regnskabsstandarder (IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16) til at udfylde årsregnskabslovens rammer.
 3. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis kan fordeles ud på noterne, hvis dette foretrækkes fremfor en samlet beskrivelse.
 4. Ved sikring af fremtidige pengestrømme kan værdireguleringen af instrumenter-ne vælges reguleret over resultatopgørelsen i stedet for over dagsværdireserven.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.