Ny noteoplysning om dagsværdireguleringer i årsregnskabet

Det nye notekrav får bl.a. betydning for værdipapirer og investeringsejendomme, når disse optages til dagsværdi med løbende regulering over resultatopgørelsen. Både dagsværdien og årets ændringer skal oplyses. 

Blandt de seneste ændringer i årsregnskabsloven er der kommet et krav om en ny note, der knytter sig til dagsværdireguleringer af visse balanceposter. En ændring, der gælder for både klasse B- og C-virksomheder. Du kan få overblik over alle væsentlige ændringer i årsregnskabsloven for klasse B-virksomheder i denne artikel og for klasse C-virksomheder og koncerner i denne artikel

 

Hvilke regnskabsposter omfattes af det nye notekrav?

Det nye notekrav gælder blandt andet for følgende balanceposter:

  • Investeringsejendomme til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen
  • Børsnoterede aktier og obligationer
  • Andre kapitalandele til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen
  • Afledte finansielle instrumenter, fx renteswaps og valutaterminsforretninger.

Det nye notekrav gælder derimod ikke for materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, når disse aktiver optages til dagsværdi med løbende regulering over egenkapitalen.

 

Hvad skal noten indeholde?

For de omfattede balanceposter skal der for hver kategori af de omfattede poster oplyses om følgende:

  1. Dagsværdien ultimo regnskabsåret
  2. Årets ændringer i dagsværdien, som er indregnet i resultatopgørelsen
  3. Årets ændringer i dagsværdien, som er indregnet i egenkapitalen.

Begrebet ”kategori” er ikke defineret nærmere i årsregnskabsloven, men omfatter de aktiver (eller forpligtelser), der efter virksomhedens vurdering vil være naturlige at vurdere samlet på grund af deres fælles karakteristika.

For et selskab med forskellige typer investeringsejendomme kunne det fx være relevant at opdele disse i boligejendomme, kontorejendomme, indkøbscentre, lagerejendomme og parkeringshuse. Når det gælder værdipapirer, kan børsnoterede aktier og børsnoterede obligationer være to forskellige kategorier.

Der er ikke krav om sammenligningstal i noten.

 

Kun oplysning om urealiserede gevinster og tab

Notekravet omfatter kun urealiserede gevinster og tab, da det knytter sig til ultimo beholdningen. Altså for regnskabsposter, der indgår i ultimo balancen. Særligt for børsnoterede værdipapirer kan denne skelnen mellem realiserede og urealiserede gevinster og tab give anledning til, at der skal udarbejdes en ekstra specifikation i det underliggende regnskabsmateriale i forhold til tidligere år.

 

Også oplysninger om centrale forudsætninger 

For regnskabsposter, der løbende reguleres til dagsværdi, skal der ud over de nye oplysninger også som hidtil oplyses om de centrale forudsætninger, som ligger til grund for opgørelsen af dagsværdien, ligesom der skal redegøres for den anvendte værdiansættelsesmetode. Kravet gælder dog ikke for aktiver, hvor dagsværdien kan måles på grundlag af observationer på et aktivt marked, hvilket fx er muligt for børsnoterede værdipapirer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.