Nu skal du tage unoterede aktier ud af din aldersopsparing

Med virkning fra nytår er det blevet forbudt at anvende midler i en aldersopsparing til køb af unoterede aktier. Og tidligere købte aktier skal købes eller udtages af opsparingen inden udgangen af juni måned.

Reglerne for anvendelse af midler i en aldersopsparing – som hos de fleste nok primært stammer fra ophævede kapitalpensioner – er med virkning fra 1. januar 2021 ændret sådan, at opsparingen ikke længere må bruges til køb af ikke-børsnoterede aktier og i visse unoterede andele i alternative investeringsfonde. Og ændringen omfatter ikke kun fremtidige, men også allerede foretagne investeringer. Du kan læse nærmere om baggrunden for ændringen i denne artikel.

Når det gælder allerede foretagne investeringer af den nu forbudte slags, har du som opsparer en frist på et halvt år til at udtage de unoterede aktier mv. af dit depot. Gør du ikke det, skal du betale en afgift på 20 % af værdien. Du skal senest den 1. juni 2021 give dit pengeinstitut besked om, hvordan du ønsker kapitalandelene afviklet.

 

Flere muligheder

Afviklingen af de unoterede aktier mv., som du i øjeblikket har i dit aldersopsparingsdepot, kan ske på tre måder:

 

  1. Du kan sælge dem til en 3. mand. Dette forudsætter, at der findes en interesseret køber og vil nok kun være en reel mulighed i de tilfælde, hvor der i forvejen foregår forhandlinger om salg af aktieposten. Provenuet fra salget indgår i givet fald på din aldersopsparing og kan fx anvendes til køb af børsnoterede aktier mv.
  2. Du kan selv købe dem ud. Altså indskyde et beløb, der modsvarer værdien af aktierne. Herved opretholder du værdien af din aldersopsparing, og det indskudte beløb kan fx investeres i børsnoterede aktier, hvis du ønsker dette.
  3. Du kan udlodde aktierne til dig selv. Altså trække dem ud af depotet uden at indskyde et kontant beløb svarende til værdien af disse. Dette vil reducere din samlede aldersopsparing og vil derfor nok kun være interessant, hvis du ikke har frie midler til at købe dem ud for og ikke vil låne hertil.

Fremtidige gevinster og tab på de unoterede aktier, der tages ud af aldersopsparingsdepotet, skal skattemæssigt behandles efter de almindelige regler for den slags aktier. Se i denne forbindelse denne artikel om reglerne for fradrag for tab.

Køb eller udlodning til sig selv skal ske til handelsværdien af aktierne på datoen for købet/udlodningen. Denne værdi må i mange tilfælde fastsættes efter et skøn. Du skal i denne forbindelse vide, at skattemyndighederne ikke er bundet af din vurdering. Den vil under visse omstændigheder kunne efterprøves fx ved et senere eksternt salg af aktierne.

Er det din vurdering, at værdien af din investering måske er for nedadgående, bør du eksekvere udtagningen hurtigst muligt, da yderligere værditab vil have en højere skatteværdi udenfor depotet end indenfor. Har du derimod en forventning om, at værdien af aktierne er opadgående, bør du vente med udtagningen så længe som muligt, da marginalskatten af en efterfølgende værdistigning stiger fra 15,3 % til 42,0 %. Uanset om værdien af dine unoterede aktier er på vej op eller ned, gælder det således om at udtage aktierne til den højest mulige værdi.

 

Ratepensioner

De ændrede regler gælder kun for aldersopsparinger. Det er således fortsat muligt at anvende midler i ratepensioner mv. til køb af unoterede aktier, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Dem kan du læse om i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.