Moms af advokatregninger i holdingselskaber

Holdingselskaber, der virker som administrationsselskab for deres datterselskaber, kan fradrage moms af udgifter til advokatbistand i forbindelse med køb af datterselskaber, men ikke ved salg af sådanne.

Holding- og investeringsselskaber, hvis eneste aktivitet består i at eje aktier i andre selskaber, er ikke momspligtige og har derfor ikke under nogen omstændigheder fradrag for deres købsmoms.

Hvis sådanne selskaber imidlertid leverer momspligtige ydelser til sine datterselskaber, har de fradrag for moms af udgifter til fx advokat- og revisorbistand i forbindelse med køb af sådanne. Af den årsag er det derfor ikke unormalt, at koncernledelsen inklusive økonomi, HR og it mange steder varetages af moderselskabet, som herfor modtager momspligtige administrationsvederlag fra dattervirksomhederne. Du kan læse mere om muligheden for momsfradrag ved virksomhedsopkøb i denne artikel

 

Virksomhedssalg

Umiddelbart skulle man tro, at et holdingselskab, der har haft fradrag for moms af udgifter til advokat- og revisorbistand i forbindelse med køb af et datterselskab, også ville have fradrag for momsen af de tilsvarende omkostninger ved et senere salg af dette, men sådan er det ikke. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten.

Sagen handlede om en koncern indenfor vindmøllebranchen, hvor moderselskabet varetog alle funktioner i form af ledelse, økonomi og administration overfor datterselskaberne, der betalte et samlet vederlag herfor på omkring 10 mio. kr. årligt eksklusive moms.

I forbindelse med salg af et af datterselskaberne havde moderselskabet afholdt udgifter til advokat- og revisorbistand med lidt over i alt 2,3 mio. kr., hvoraf momsen udgjorde 475.083 kr., som selskabet mente sig berettiget til fradrag for med den begrundelse, at der var tale om generalomkostninger, der vedrørte den samlede økonomiske virksomhed i moderselskabet.

Dette var Landsskatteretten imidlertid ikke enig i. Retten var enig med Skattestyrelsen i, at udgifterne kunne henføres direkte og umiddelbart til salget af datterselskabsaktierne og derfor ikke kunne kvalificeres som generalomkostninger med adgang til momsfradrag.

 

Skal der overhovedet moms på advokatregningen?

Tilbage i 2018 fastslog Skatterådet, at advokater ikke skal lægge moms på regningen, når de assisterer i forbindelse med et virksomhedssalg i form af aktier i et selskab, da der i sådanne tilfælde er tale om overdragelse af værdipapirer. I stedet skal advokaterne betale lønsumsafgift af den del af deres indtjening, som kan henføres til sådan rådgivning. 

Advokatens arbejde havde i den konkrete sag bestået i at forhandle på sælgerens vegne. Han havde således stået for en væsentlig del af kontakten til køberne og disses repræsentanter. Alt sammen med henblik på at opnå de bedste vilkår for sælgeren. Du kan læse mere om afgørelsen i denne artikel.

Skatterådet har efterfølgende i en afgørelse fra sidste efterår præciseret, at fakturering af advokatbistand uden moms forudsætter, at advokaten af sin klient er bemyndiget til at fastlægge aftalevilkår eller har fuldmagt til at indgå aftale om transaktionen. 

Skatterådet synes med 2020-afgørelsen at have foretaget en stramning af praksis, men rækkevidden af den seneste afgørelse er svær at vurdere. Vi anbefaler, at der i alle tilfælde laves aftalebreve med en klar beskrivelse af rammerne for advokatens arbejde.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.