Momsfradrag i holdingselskaber

Efter den seneste praksisændring har holdingselskaber nu ganske gode muligheder for at få fradrag for moms af udgifter til advokat- og revisorbistand i forbindelse med opkøb. Endda med tilbagevirkende kraft.

Tilbage i 2015 ændrede Skatteforvaltningen praksis, sådan at holdingselskaber blev anset for berettiget til fradrag for moms af udgifter til fx advokat- og revisorbistand i forbindelse med køb af kapitalandele i andre virksomheder, hvis holdingselskabet efterfølgende skulle levere momspligtige ydelser til den opkøbte virksomhed. Indtil praksisændringen havde Skatteforvaltningen alene accepteret momsfradrag efter et skøn.

Lempelsen af praksis dengang var dog ikke fuldstændig, idet Skatteforvaltningen stillede ganske strenge krav til arten af de momspligtige ydelser, som holdingselskabet skulle levere. Fx blev udlejning af driftsmateriel og/eller fast ejendom ikke anset for tilstrækkeligt til, at holdingselskabet kunne anses for et ”aktivt holdingselskab” med deraf følgende ret til momsfradrag.

Denne indskrænkende fortolkning blev imidlertid underkendt sidste sommer af EU-domstolen. Skatteforvaltningen udsendte efterfølgende endnu et styresignal om ændring af praksis, sådan at en hvilken som helst momspligtig – og forretningsmæssigt begrundet – transaktion i et holdingselskab nu er tilstrækkelig til, at holdingselskabet kan være berettiget til fuldt momsfradrag.

Mulighed for tilbagebetaling af moms fra tidligere år

Lempelsen af praksis har tilbagevirkende kraft. Holdingselskaber, der har leveret momspligtige ydelser til datterselskaber, men som ikke har fået momsfradrag, kan derfor søge om genoptagelse tilbage til afgiftsperioder, der var påbegyndt, men ikke udløbet, 1. januar 2009.

Anmodning om genoptagelse skal indsendes til Skatteforvaltningen senest 16. april 2019. Sammen med ansøgningen skal der indsendes en specifikation af kravet på tilbagebetaling.

Passive holdingselskaber

For passive holdingselskaber, det vil sige holdingselskaber, hvis eneste aktivitet består i at eje kapitalandele i andre virksomheder, er praksisændringen som udgangspunkt uden betydning. 

Har selskabet planer om erhvervelse af yderligere kapitalandele – og dermed udsigt til at skulle betale måske ikke ubetydelige momsbelagte udgifter til rådgivere i den forbindelse – kan det dog med fordel nok overvejes at etablere momspligtige aktiviteter for at optimere selskabets momsmæssige stilling. Det samme gælder, hvis holdingselskabet har ikke ubetydelige momsbelagte generalomkostninger, idet adgangen til momsfradrag også gælder i forhold til sådanne.

Blandede aktiviteter

Hvis et holdingselskab erhverver et nyt datterselskab, hvortil det efterfølgende vil levere momspligtige ydelser, og samtidig har et andet datterselskab, hvortil der ikke leveres momspligtige ydelser, vil der være fradrag for den fulde moms af udgifterne til advokat- og revisorbistand i forbindelse med købet, men kun adgang til fradrag for en skønsmæssig andel af momsen af generalomkostningerne.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.