Nye regler for omregistrering af IVS’er

Fristen for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber forlænges, og kravet om udligning af en eventuel negativ egenkapital i denne forbindelse afskaffes. Det sidste vil være til stor glæde for mange IVS-ejere.

Erhvervsministeren har fremsat det lovforslag, der skal udmønte en politisk aftale fra i sommers mellem alle Folketingets partier om at gøre det nemmere at omregistrere de omkring 30.000 aktive iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Da forslaget bygger på en bred politisk aftale, forventer vi, at det bliver vedtaget uden ændringer.

Lempelsen af reglerne består dels i en forlængelse af fristen for omregistrering med seks måneder, og dels af en ophævelse af kravet om, at selskabet efter ændringen skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr.

 

Fristen for omregistrering

Ændringen af selskabsloven betyder, at fristen for omregistrering forlænges med seks måneder fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021. Forlængelsen sker for at give selskaberne og ejerne mere tid til at fremskaffe den nødvendige kapital. Enten ved at oparbejde overskud i virksomheden eller ved at skaffe likviditet til indskud i selskabet.

For selskaber, der ikke er omregistreret inden udløbet af den nye frist, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en ny individuel frist for omregistreringen. Overholdes heller ikke denne frist, kan styrelsen beslutte, at selskabet skal sendes til tvangsopløsning.

 

Intet krav til egenkapitalens størrelse

Bortfaldet af kravet til egenkapitalens størrelse betyder, at der ikke samtidig med indskud af ny selskabskapital skal ske udligning af en eventuel negativ egenkapital eller i øvrigt ske sikring af, at egenkapitalen mindst udgør 40.000 kr. Det har især betydning for iværksætterselskaber, der har haft underskud og som måske har en negativ egenkapital, hvilket mange har. Derfor er ændringen til stor glæde for ikke så få.

Der gælder stadig det krav, at selskabskapitalen på tidspunktet for omregistrering mindst skal udgøre 40.000 kr. Hvor meget, der skal indbetales, afhænger af størrelsen af den nuværende selskabskapital. For selskaber, der er stiftet med mindstekapitalen på 1 krone, skal der altså indbetales 39.999 kr., mens der for et selskab med en kapital på 25.000 kr. kun skal skaffes 15.000 kr.

Forhøjelsen af selskabskapitalen kan ske på følgende måder:

 

  • Ved overførsel fra de af selskabets reserver, der kan bruges til kapitalforhøjelse (herunder den såkaldte IVS-reserve). For selskaber med kapitalandele, der måles efter indre værdis metode, kan den tilhørende reserve også anvendes. Se hvilke reserver der kan bruges til kapitalforhøjelse i denne artikel.
  • Ved kontant indskud fra ejeren.
  • Ved apportindskud af aktiver – fx en bil eller nogle maskiner – fra ejeren. Et sådant indskud kræver en vurderingsberetning fra en revisor, der bekræfter værdien af de indskudte aktiver.
  • Ved konvertering af et tilgodehavende, som ejeren har hos selskabet. Ved en sådan konvertering ændres mellemværendet for selskabets vedkommende fra en gældspost til egenkapital. Bemærk, at gældskonverteringer kan give skattemæssige udfordringer. Se nærmere herom i denne artikel.

 

Et IVS kan ikke omregistreres til et A/S

Det er ikke muligt at omregistrere et IVS direkte til et aktieselskab. Ønskes et A/S, skal man starte med at omregistrere IVS’et til et ApS og derefter omdanne dette til et A/S.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.