Hvad kan de enkelte reserver under egenkapitalen bruges til?

Et selskabs egenkapital kan anvendes til udlodning af udbytte, til udstedelse af fondsaktier og til dækning af underskud, men ikke alle egenkapitalposter kan anvendes til alle tre dele.

Udlodning af udbytte kan kun ske af selskabets frie reserver, og selskabets centrale ledelsesorgan – i de fleste tilfælde bestyrelsen – har ansvaret for, at udlodningen er forsvarlig i forhold til selskabets økonomiske stilling.

Fondsemission er en konvertering af selskabets egenkapitalreserve til selskabskapital. Altså en kapitalforhøjelse, hvor der ikke kommer flere penge ind i selskabet, og hvor egenkapitalens samlede størrelse ikke ændres. Der sker blot en øget binding af egenkapitalreserverne. Før der foretages en fondsemission, skal der ske udligning af tidligere års underskud på reserverne, jf. punkt 2, 9, 10 og 11 i oversigten nedenfor.

Underskudsdækning består af en overførsel mellem egenkapitalposter, og besluttes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af selskabets årsrapport inklusive resultatdisponeringen.

Oversigt

Nedenstående tabel giver et overblik over egenkapitalposterne listet efter årsregnskabslovens skemakrav til egenkapitalens præsentation. Netop fordi tabellen omfatter mange typer af poster, findes der ikke selskaber, hvor de alle er relevante.

Egenkapitalpost

Kan posten anvendes til udbytte?

Kan posten anvendes til fonds-emission?

Kan posten anvendes til underskuds-dækning?

1. Selskabskapital

Nej

Ikke relevant

Kun hvis selskabs-kapitalen nedsættes

2. Overkurs

Ja

Ja

Ja

3. Reserve for opskrivninger

Nej

Ja

Nej

4. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Nej

Ja

Ja, hvis ingen frie reserver

5. Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse

Nej

Nej

Nej

6. Reserve for ikke-indbetalt virksomhedskapital

Nej

Nej

Nej

7. Reserve for iværksætterselskaber

Nej

Ja

Nej

8. Reserve for udviklingsomkostninger

Nej

Ja

Nej

9. Vedtægtsmæssige reserver

Ofte nej, men afhænger af vedtægterne

Ofte ja, men afhænger af vedtægterne

Ofte ja, men afhænger af vedtægterne

10. Øvrige reserver

Ja

Ja

Ja

11. Overført over-/underskud

Ja

Ja

Ja

Du kan læse mere om emnet i denne artikel fra vores Viden-Om-serie.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.