Generationsskifte til fonde – hen til kommoden og tilbage igen

Regeringen er vendt på en tallerken og vil nu alligevel tillade, at holdingselskaber fortsat kan forære kapitalandele i datterselskaber til fonde med et velgørende formål, hvis blot der søges om tilladelse hertil på forhånd.

Skatteministeren har med nogen forsinkelse fremsat det lovforslag, der skal genindføre adgangen til skattefrie overdragelser af selskabsdrevne virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Oprindelig var det tanken, at lovforslaget skulle have været fremsat i efteråret, så de nye regler kunne få virkning fra nytår. Det skete imidlertid ikke. Nu får reglerne derfor først virkning for overdragelser, der sker fra 1. juli 2020. Naturligvis forudsat, at lovforslaget bliver vedtaget i denne folketingssamling.

 

Overdragelser til erhvervsdrivende fonde

De nye reglerne indebærer, at en selskabsdreven virksomhed kan overdrages til en erhvervsdrivende fond, uden at der udløses skat hos sælgeren (stifteren) og uden nogen umiddelbar afgift af nogen art hos fonden, hvis blot aktierne tilgår fondens grundkapital. Reglerne kan anvendes såvel ved overdragelser i levende live som ved død. Det er i begge tilfælde en betingelse, at den overdragne virksomhed ikke har karakter af en ”pengetank”.

Til gengæld for skattefriheden beregnes en udskudt skat, som fonden skal betale i takt med, at den modtager udbytte af aktierne eller sælger af disse. Skatten beregnes som 22 % af den avance, som stifteren skulle have betalt skat af, hvis han eller hun havde solgt aktierne på almindelig vis. Den udskudte skat forrentes med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 1 % p.a., indtil den betales.

Det er et krav, at fonden efter overdragelsen ejer mindst 25 % af aktiekapitalen og mere end halvdelen af stemmerne. Reglerne kan dog også anvendes ved overdragelse af mindre portioner, hvis fonden allerede i forvejen har opnået den nævnte ejer- og stemmeandel.

Fonden skal have det som sit formål at videreføre den overtagne virksomhed, men kan også have uddelingsformål. Dog må fonden ikke være en familiefond. 

 

Gaveoverdragelser til velgørende fonde

Da udkastet til lovforslag i sin tid blev sendt i høring, rummede det en overraskelse. Nemlig et indgreb mod en model, der i årevis har været anvendt i generationsskiftesammenhæng i tilfælde, hvor en virksomhedsejer har ønsket, at ejerskabet til hele eller dele af hans eller hendes virksomhed skal overgå til en fond med et velgørende formål.

Dette har hidtil kunnet lade sig gøre på en meget enkel måde, når virksomheden har været ejet gennem et holdingselskab, idet en gaveoverdragelse af kapitalandele i et datterselskab efter praksis har kunnet ske uden skattemæssige konsekvenser for såvel holdingselskabet som for hovedaktionæren personligt – altså 100 % skattefrit.

I lovudkastet blev der lagt op til at lukke for denne fremgangsmåde med en bestemmelse om, at sådanne gaveoverdragelser fremadrettet skulle udløse udbyttebeskatning af hovedaktionæren, jf. denne artikel om høringsudkastet.

I det endelige lovforslag er denne bestemmelse imidlertid taget af bordet. I stedet blåstemples den gældende praksis. Dog kræves det fremadrettet, at der forud for sådanne gaveoverdragelser indhentes tilladelse hos Skatterådet. En sådan vil blive givet, hvis kravet, om at fonden skal have et velgørende formål, er opfyldt. Der vil gælde særlige regler, hvis fonden er hjemmehørende i udlandet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.