Virksomhedsoverdragelse til fonde – ét skridt frem og ét tilbage

Fra nytår bliver det igen muligt at foretage en skattefri overdragelse af en selskabsdreven virksomhed til en fond, men samtidig lukkes for muligheden for at lade et holdingselskab forære aktier i et driftsselskab til en fond.

Skatteministeren har nu sendt det lovforslag i høring, som skal udmønte en gammel politisk aftale om skattefrie overdragelser af virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Lovudkastet rummer en stor overraskelse, idet der lægges op til at lukke for den særlige holding-model, hvorefter hovedaktionærer skattefrit kan lade deres holdingselskab overdrage aktier i et datterselskab til en almennyttig eller almenvelgørende fond.


Den gode del

De fremtidige regler for skattefrie overdragelser til fonde er baseret på et forslag fra en nedsat arbejdsgruppe og har været kendt længe. Reglerne indebærer, at en selskabsdreven virksomhed kan overdrages til en erhvervsdrivende fond, uden at der udløses skat hos sælgeren (stifteren) og uden nogen umiddelbar afgift af nogen art hos fonden, hvis blot aktierne tilgår fondens grundkapital. Reglerne kan anvendes såvel ved overdragelser i levende live som ved død.

Til gengæld for skattefriheden beregnes en udskudt skat, som fonden skal betale i takt med, at den modtager udbytte af aktierne eller sælger af disse. Skatten beregnes som 22 % af den avance, som stifteren skulle have betalt skat af, hvis han eller hun havde solgt aktierne på almindelig vis. Den udskudte skat forrentes med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 1 % p.a., indtil den betales.

Det er et krav, at fonden efter overdragelsen ejer mindst 25 % af aktiekapitalen og mere end halvdelen af stemmerne. Reglerne kan dog også anvendes ved overdragelse af mindre portioner, hvis fonden allerede i forvejen har opnået den nævnte ejer- og stemmeandel.

Fonden skal have det som sit formål at videreføre den overtagne virksomhed – som ikke må have karakter af en pengetank – men kan også have uddelingsformål. Dog må fonden ikke være en familiefond. Hvis sælgeren har en negativ skattemæssig anskaffelsessum for de overdragne aktier, skal denne udlignes af sælgeren ved betaling af et beløb svarende til skatteværdien af den negative anskaffelsessum.


Den mindre gode del

Virksomhedsejere, der ønsker, at ejerskabet til deres virksomhed helt eller delvist skal overgå til en almennyttig eller almenvelgørende fond, kan allerede efter de gældende regler gennemføre dette skattefrit, hvis der er tale om en selskabsdreven virksomhed, som ejes via et holdingselskab.

Dette skyldes en praksis om, at hovedaktionærer ikke udlodningsbeskattes, hvis de lader deres holdingselskab give gaver, herunder datterselskabsaktier, til en sådan fond, jf. denne artikel.

I lovforslaget lægges der op til et indgreb mod denne praksis. Med virkning fra nytår vil det således udløse udbyttebeskatning hos hovedaktionæren af et beløb svarende til værdien af de datterselskabsaktier, som et holdingselskab forærer til en fond, medmindre overdragelsen opfylder de ovenfor beskrevne regler.

Indgrebet rammer kun gaveoverdragelse af datterselskabsaktier. Et holdingselskab vil således også fremover kunne give gaver – herunder kontantbeløb – til en almennyttig eller almenvelgørende fond, uden at dette udløser udbyttebeskatning hos hovedaktionæren, ligesom holdingselskabet vil kunne sælge datterselskabsaktier til sådanne fonde.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.