Snart sidste frist for TP-dokumentation for indkomståret 2018

Selskaber med kalenderårsregnskab er fra og med indkomståret 2018 omfattet af nye regler for, hvornår deres transfer pricing-dokumentation skal foreligge i sin endelige form.

I mange af de senere års store transfer pricing-sager har det været diskuteret, hvornår den dokumentation for de interne afregningspriser mv., som virksomhederne er forpligtede til at udarbejde, skal foreligge i færdig form. Den kamp vandt virksomhederne, da Højesteret i den såkaldte Microsoft-sag fastslog, at det ikke for de indkomstår, som denne sag angik, var et krav, at dokumentationen allerede skulle foreligge på selvangivelsestidspunktet.

Som anført i denne artikel fra Depechen 2019, nr. 4, er den langtrækkende betydning af dommen dog tvivlsom, da Folketinget i slutningen af 2017 vedtog en ændring af skattekontrolloven, således at det af denne nu klart fremgår, at fra 1. januar 2019 skal dokumentationen færdiggøres senest på tidspunktet for indberetningen af indkomsten. 

For selskaber med kalenderårsregnskab har de nye regler virkning for selvangivelser fra og med indkomståret 2018. For disse skal dokumentationen derfor foreligge i færdig form den 30. juni 2019. Selskaberne har stadig en frist på 60 dage til at indsende dokumentationen, når Skattestyrelsen anmoder om denne, men det er angiveligt opfattelsen hos styrelsen, at denne frist ikke kan bruges til at udarbejde dokumentationen.


Omfattede virksomheder

Pligten til at udarbejde og opbevare dokumentation for de interne samhandelsvilkår mv. gælder for alle selskaber, der har kontrollerede transaktioner med moder-, søster- og/eller datterselskaber. 
 
Selskaber, der på konsolideret basis har under 250 beskæftigede og enten har en samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr., skal kun udfærdige dokumentation for kontrollerede transaktioner, som selskabet eventuelt har med kontrollerede parter i ikke-EU/EØS-lande, med hvilke Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Selvom reglerne i første række gælder for større virksomheder, så er også mange helt små danske selskaber omfattet, når de er en del af en større udenlandsk koncern. 


Dokumentationens art

Den lovpligtige TP-dokumentation skal både omfatte en fælles dokumentation for hele koncernen (Master File) og en landespecifik dokumentation for hvert selskab med en beskrivelse og analyse af de kontrollerede transaktioner (Local File). En koncernintern aftale om samhandelsvilkår mv. udgør normalt ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation, da en sådan sjældent indeholder al den information, som loven kræver, herunder analyser af sammenlignelige transaktioner med ikke-kontrollerede parter.


Konsekvenser

Manglende dokumentation betyder ikke bare, at selskabet kan straffes med en bøde, hvilket Skattestyrelsen ofte rejser krav om, jf. denne artikel fra Depechen 2018, nr. 24, men også, at Skattestyrelsen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af selskabets indkomst.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.