For sen indsendelse af TP-dokumentation giver store bøder

Skattestyrelsen har tilsyneladende lettere ved at vinde retssager om bøder for manglende rettidig indsendelse af TP-dokumentation end sager om korrektion af virksomhedernes priser. Ny dom bekræfter det høje bødeniveau.

Skattestyrelsen har i løbet af 2018 lidt nederlag i flere store sager, hvor de har forsøgt at tilsidesætte koncerninterne afregningspriser med deraf følgende indkomstforhøjelser. Se eventuelt nærmere herom i denne artikel.

Mens både Landsskatteretten og domstolene altså er tilbageholdende med at bakke op om Skattestyrelsen i sager om indkomstreguleringer, så ser det foreløbig noget anderledes ud i sager om bøder for manglende eller ikke rettidig indsendelse af den TP-dokumentation, som koncernforbundne selskaber almindeligvis er forpligtet til at udarbejde efter et særligt regelsæt, som netop i år er blevet skærpet, jf. denne artikel fra februar. 

Ifølge bødereglerne straffes en virksomhed med et fast grundbeløb på 250.000 kr. pr. år, hvis den ikke inden for en frist på 60 dage er i stand til at indsende fyldestgørende dokumentation for de interne afregningspriser. Bøden nedsættes dog til det halve, hvis dokumentationen indsendes efterfølgende, men kan omvendt også forhøjes med 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse, som skattemyndighederne gennemfører. En ny dom bekræfter det høje bødeniveau.

Bøde på 625.000 kr., selvom der var orden i penalhuset

Sagen handlede om et dansk datterselskab i en multinational virksomhed, der drev virksomhed med B2B-salg af hårplejeprodukter. 

Det danske selskab modtog den 20. december 2016 et brev fra Skattestyrelsen med anmodning om inden 60 dage at indsende dokumentation for selskabets kontrollerede transaktioner for årene 2011 – 2015. På grund af en intern kommunikationsbrist blev brevet ikke videresendt til den relevante medarbejder, og derfor modtog Skattestyrelsen først det efterspurgte materiale den 7. april 2016. Omkring 6 uger for sent.

Efter en gennemgang af materialet meddelte Skattestyrelsen, at man godkendte de interne afregningspriser, men ikke desto mindre rejste styrelsen efterfølgende krav om en bøde på 625.000 kr. for den for sene indsendelse af materialet, svarende til 125.000 kr. pr. år lig med standardtaksten.

Dette krav blev tiltrådt af byretten med den begrundelse, at selvom Skatteforvaltningen havde indkrævet materiale for 5 år i et og samme brev, så kunne det ikke anses for kun én overtrædelse af reglerne.

Kommentar

Der synes at være tale om en hård dom.

Sidste år blev der afsagt 2 domme om samme problemstilling, og i begge tilfælde blev der givet rabat på bøden. I det ene tilfælde af Østre Landsret. Det skete med den begrundelse, at en bødefastsættelse på grund af antallet af år ville medføre en uforholdsmæssig høj straf, jf. denne artikel. Set i det lys kunne der nok være belæg for, at den netop afsagte byretsdom blev anket. Det er dog uvist, om dette sker. 

Uanset bødens størrelse er der dog grund til at notere sig, at Skattestyrelsen rejser krav om bøder selv ved mindre fristoverskridelser, og uanset om de interne priser er i orden. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.