Sekundære poster i resultatopgørelsen

De sekundære poster klassificeres som henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. De omfatter regnskabsposter, som ikke kan henføres til virksomhedens kerneaktivitet.

Resultatopgørelsen i årsregnskabet indeholder regnskabsposter for såvel primære som sekundære aktiviteter. De primære er dem, der kan henføres til virksomhedens kerneaktiviteter. De klassificeres øverst i resultatopgørelsen under nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger mv.

De sekundære omfatter poster, der angår øvrige og – set i forhold til kerneaktiviteten - mindre væsentlige aktiviteter. De klassificeres som henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

 

Andre driftsindtægter

De mest almindelige indtægter af denne art er gevinster ved salg af anlægsaktiver. Disse må på grund af modregningsforbuddet ikke fragå i årets afskrivninger. Det samme gælder genvundne afskrivninger. Ved salg af anlægsaktiver er det således hele forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi, som skal medtages under andre driftsindtægter.

Som andre eksempler kan nævnes indtægter ved kantinedrift, indtægter ved udlejning af overskydende lokaler og midlertidig udleje af produktionsfaciliteter mv, udbetalinger fra driftstabsforsikringer og lignende.

Offentlige tilskud vil typisk også skulle medtages under andre driftsindtægter, men periodiseret efter det, som de skal dække.

Har virksomheden modtaget tilskud til hel eller delvis dækning af anskaffelsessummen for et aktiv, skal dette tilskud som udgangspunkt opføres særskilt som en periodeafgrænsningspost under passiverne. I resultatopgørelsen vil den løbende indtægtsførsel af tilskuddet skulle under andre driftsindtægter alternativt modregnes i årets afskrivninger på aktivet. Se nærmere om den regnskabsmæssige behandling af offentlige tilskud i denne tidligere artikel.

 

Andre driftsomkostninger

Herunder medtages i første række udgifter, som modsvarer ”andre driftsindtægter”, jf. ovenfor, herunder altså fx udgifter ved kantinedrift, omkostninger vedrørende visse udlejningsaktiviteter samt eventuelle tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

 

Særlige poster

Under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger finder man af og til særlige poster. Det vil sige poster, der efter sin art eller størrelse afviger fra de udsving, der normalt forekommer i den pågældende virksomhed.

Da særlige poster har betydning for regnskabslæserens forståelse af virksomhedens regnskab og udvikling, stiller årsregnskabsloven krav om, at virksomheder i regnskabsklasse B, C og D i en note skal give oplysninger om størrelsen og arten af særlige poster.

Du kan læse mere om præsentationen af særlige poster i årsrapporten i denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.