Regnskabsmæssig behandling af offentlige tilskud

Offentlige tilskud må i årsregnskabet ikke modregnes i de omkostninger eller de investeringer, som de typisk gives til hel eller delvis dækning af, men skal præsenteres særskilt.

Der findes utallige former for offentlige tilskud, herunder tilskud fra EU. Sådanne tilskud skal som altovervejende hovedregel indregnes samtidig med de omkostninger eller investeringer, som de helt eller delvist skal dække. Altså efter periodiseringsprincippet. 

Årsregnskabsloven giver ikke nogen mulighed for modregning, hvorfor indregningen skal ske med bruttobeløb i både resultatopgørelsen og balancen. Indregningen af tilskud skal i øvrigt ske, når de generelle betingelser for indregning er opfyldt, hvilket i forhold til offentlige tilskud normalt vil være tilfældet, når:

  • Virksomheden har opnået endeligt tilsagn om tilskuddet.
  • Det er sandsynligt, at virksomheden kan og vil opfylde de betingelser, som tilskuddet er baseret på. 
  • Det er overvejende sandsynligt, at virksomheden ikke vil skulle tilbagebetale tilskuddet.

Lån, der ydes af det offentlige, og som efter lånevilkårene eftergives, når visse betingelser er opfyldt, sidestilles med tilskud, hvis der er en rimelig sikkerhed for, at lånet rent faktisk vil blive eftergivet. Hvis dette ikke er tilfældet, indregnes et sådant lån som en gældsforpligtelse.

Tilskud til dækning af omkostninger

Disse skal indregnes i takt med, at betingelserne opfyldes, hvilket normalt vil være i takt med afholdelsen af omkostningerne. Bruttopræsentationen betyder, at indregningen af sådanne tilskud normalt skal ske under andre driftsindtægter.

Tilskud, der modtages før afholdelsen af omkostningerne, skal indregnes i balancen som en periodeafgrænsningspost. Omvendt skal tilskud, der modtages til dækning af omkostninger afholdt i et tidligere regnskabsår, indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen i det år, hvori tilskuddet modtages (tildeles).

Tilskud til dækning af investeringer

Sådanne tilskud skal som udgangspunkt indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der foretages afskrivninger på det tilskudsberettigede aktiv.

Kravet om en bruttopræsentation betyder, at tilskuddet ikke kan modregnes i aktivets kostpris, men i stedet skal indregnes som en periodeafgrænsningspost, der løbende indtægtsføres.

Tilskud, der ydes til dækning af investeringer, hvorpå der ikke foretages afskrivninger – fx investeringsejendomme mv. der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen – indregnes i sin helhed i resultatopgørelsen, når betingelserne for opnåelse af tilskuddet er opfyldt.

Tilbagebetaling af offentlige tilskud

Viser det sig, at et tilskud mod forventning skal tilbagebetales, er der tale om ændring af et regnskabsmæssigt skøn. Se om konsekvenserne herved i denne artikel fra Depechen 2017, nr. 17. Hvis tilbagebetalingen overstiger det endnu ikke indtægtsførte tilskud, indregnes forskellen som en omkostning i resultatopgørelsen, og den samlede tilbagebetaling omklassificeres fra periodeafgrænsningspost til gældsforpligtelse.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.