Præsentation af særlige poster i årsrapporten

Regnskabsmæssigt er der ikke noget, der hedder ”ekstraordinære” indtægter eller udgifter, men kun ”særlige poster”. De skal ikke præsenteres som en særskilt regnskabspost, men forklares i en note.

Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal oplyse om størrelsen og arten af indtægter eller omkostninger, som er særlige på grund af deres størrelse eller art.

De særlige poster skal ikke præsenteres som særskilte poster i resultatopgørelsen, men skal indregnes i de skemaposter, hvor de mest naturligt hører hjemme. 

Det er dog – ”indenfor linjen” – tilladt at omtale en særlig post, men således at denne forklares nærmere i en note. Som et eksempel kan nævnes, at det under produktionsomkostninger er tilladt at tilføje en oplysning om en særlig post med teksten ”Herunder omkostninger til nedlukning af fabrik, jf. note 10”. De ekstraordinære omkostninger indregnes altså under de almindelige produktionsomkostninger, selvom de er af ekstraordinær art.

Hvornår er en post ”særlig”?

Der kan ikke opstilles konkrete kriterier for, hvornår en post har en sådan karakter, at den er en særlig post, hvorom der skal gives oplysninger. 

Ved vurderingen af, om en post skal anses for særlig, skal virksomheden tage udgangspunkt i, at der skal være tale om en post, der efter sin størrelse eller art afviger i forhold til de udsving, der almindeligvis vil blive forventet af virksomheden, og som derfor kan have betydning for regnskabsbrugerens forståelse af virksomhedens regnskab og udvikling. For ikke at udvande begrebet, skal virksomheden dog udvise påpasselighed med ikke at anse en post for særlig, blot fordi den ikke knytter sig til virksomhedens centrale aktivitet.

Som eksempler på poster, der alt afhængig af omstændighederne og væsentligheden kan anses som særlige, kan nævnes:

  • Nedskrivninger på omsætningsaktiver, der overstiger normale nedskrivninger, samt tilbageførsel af nedskrivninger på samme.
  • Nedskrivninger på anlægsaktiver og tilbageførsler af samme.
  • Gevinst eller tab ved salg af en domicilejendom.
  • Erstatninger.
  • Omkostninger til nedlukning af fabrik eller afvikling af lejemål.

De særlige poster omfatter såvel indtægter som omkostninger, og der skal i videst mulig omfang anvendes samme kriterier i forhold til begge typer ved vurderingen af, om der er tale om en særlig post. 

Hvad skal oplyses? 

Hvis en post vurderes som særlig med den konsekvens, at den skal omtales i en note, skal der heri oplyses om beløbets størrelse samt om hvilken type indtægt eller omkostning, der er tale om. 

Hvis der er flere særlige poster, oplyses de i samme note, og følger de af det samme forhold – fx en omstrukturering – vil det være hensigtsmæssigt at give oplysninger om alle disse poster samlet og med angivelse af, hvor i resultatopgørelsen de indgår.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.