Værdiansættelse af ejendomme ved familieoverdragelser

Den nuværende +/- 15 procentregel afløses af en +/- 20 procentregel, når de nye ejendomsvurderinger kommer, men det er uklart, om SKAT altid vil være bundet til at godkende værdiansættelser efter denne regel.

Når en ejendom skal overdrages fra forældre til børn enten i levende live eller ved død, har parterne sjældent modstående interesser, når det gælder værdiansættelsen. 

Ifølge et cirkulære fra 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning kan overdragelsessummen for en ejendom i sådanne tilfælde som udgangspunkt accepteres, hvis blot den omregnet til kontantværdi højst er 15 procent højere eller lavere end den offentlige ejendomsvurdering. 

Ved overdragelse af sommerhuse, forældrelejligheder, helårsboliger og landbrugsejendomme mv. har det siden da været meget brugt at fastsætte overdragelsessummen til et beløb svarende til omkring 85 procent af vurderingen.


Snart kommer de nye vurderinger

Som bekendt arbejder SKAT netop nu på at værdiansætte alle landets ejendomme efter den nye vurderingslov og begynder udsendelsen af de nye vurderinger til landets husejere i andet kvartal af 2019. Se eventuelt mere herom i denne artikel.

Selvom de nye ejendomsvurderinger i langt højere grad end tidligere kommer til at afspejle markedsværdien, så er vurderingerne stadig baseret på et skøn. Derfor er der i de nye regler også indlagt et forsigtighedsprincip, således at skatter og afgifter alene skal beregnes på grundlag af 80 procent af disse.

I et nyligt svar til Folketingets Skatteudvalg har skatteministeren oplyst, at 80 procentprincippet også vil komme til at gælde ved familieoverdragelser af ejendomme. Det gamle værdiansættelsescirkulære vil således blive ændret og +/- 15 procentreglen erstattet af en +/- 20 procentregel. En ejendom vurderet til 5 mio. kr. vil derfor med skattemyndighedernes velsignelse kunne overdrages til 4 mio. kr. uden krav om gavebeskatning. Ikrafttrædelsestidspunktet for den nye regel kendes endnu ikke, men vi forventer, at det bliver i første halvår af 2019. 

Selvom den tilladte procentvise afvigelse hæves, vil en overdragelsessum fastsat som 85 procent af den nuværende vurdering nok som oftest give et lavere beløb end 80 procent af den kommende vurdering, fordi denne de fleste steder bliver markant højere.


SKAT kan tilsidesætte ved særlige omstændigheder

I forhold til dødsbooverdragelser fastslog Højesteret i en dom fra 2016, at der ikke består et egentligt retskrav på at kunne bruge reglerne i det gamle cirkulære, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Højesteret har ikke taget stilling til, om dette også gælder i forhold til gaveoverdragelser, men Landsskatteretten har tidligere fastslået, at der består et egentligt retskrav på at kunne bruge reglerne i denne sammenhæng.

Skatteministeren er opmærksom på usikkerheden og oplyser i det samme svar, at han vil bede SKAT om at udarbejde et såkaldt styresignal, der klargør, hvornår der foreligger sådanne særlige omstændigheder, således at SKAT ikke er bundet af parternes værdiansættelse, selvom denne er foretaget efter reglerne i værdiansættelsescirkulæret. Vi finder det nærliggende at tro, at SKAT vil time udsendelsen af styresignalet med Skatteministeriets udsendelse af det nye værdiansættelsescirkulære.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.