Udsigt til skattefest for en del ejere af renteswaps mv.

Skattepligtige, der fejlagtigt har opgjort gevinst/tab på deres finansielle kontrakter efter realisationsprincippet i stedet for efter lagerprincippet, kan nu komme tilbage på sporet uden risiko for beskatning af fiktive gevinster. 

Mange erhvervsdrivende – såvel selvstændige som selskaber og fonde mv. – bruger finansielle kontrakter i form af fx renteswaps og valutaterminskontrakter til afdækning af deres finansielle risici.

For sådanne kontrakter skal gevinst og tab i skattemæssig henseende normalt opgøres efter lagerprincippet. Det er ikke alle klar over, og derfor har SKAT indenfor de seneste 5-6 år rejst et ganske stort antal sager, hvori de har korrigeret skatteansættelser herfor.

Mange af disse sager har handlet om finansielle kontrakter, som er løbet over en årrække, og har haft et forløb, hvor kontrakterne i de første år gav tab, men efterfølgende gevinst. På grund af de skattemæssige forældelsesregler har dette i et betydeligt antal tilfælde medført, at SKAT har forhøjet indkomsten i år med gevinsterne, men ikke haft hjemmel til at nedsætte indkomsten i de første år med tab. Kort sagt er mange derfor blevet beskattet af gevinster, som de reelt ikke har haft. Se i denne forbindelse vores artikel i Depechen 2015, nr. 1, om problemstillingen.

Denne retsstilling var selvsagt uholdbar. Sidste år vedtog Folketinget derfor en ændring af reglerne for korrektion af skatteansættelser vedrørende alle former for balanceposter. Overgangsreglerne er udformet sådan, at de på den ene side sikrer en blid overgang for dem, der stadig – på ukorrekt vis – har brugt realisationsprincippet, og på den anden side genopretter ”skaden” hos en del af dem, der har oplevet at blive beskattet af gevinster, som de reelt ikke har haft.

Overgang til lagerprincippet i 2017

De skattepligtige, som ved indkomstopgørelsen for 2016 og tidligere år fejlagtigt har opgjort gevinst og tab efter realisationsprincippet, kan ved indkomstopgørelsen for 2017 bruge lagerprincippet. For kontrakter, der har kørt i en årrække, er det i denne forbindelse et krav, at de pågældende starter med at korrigere deres skatteansættelser for årene 2014 - 2016. Ved opgørelsen af resultatet for 2017 udgøres primoværdien herefter af den historiske anskaffelsessum (kr. 0) med tillæg af gevinster og fradrag af tab, som er henført til perioden 2014 - 2016.

Overgang til lagerprincippet i 2016 eller tidligere

Skattepligtige, der for indkomståret 2016 eller tidligere er overgået til lagerprincippet på foranledning af SKAT, og som i den forbindelse er blevet beskattet af fiktive gevinster, kan ved opgørelse af gevinst/tab på kontrakten for indkomståret 2017 indregne tab, som kan henføres til tidligere år, men som ikke tidligere har været fratrukket. Det har Skatterådet bekræftet i en nylig offentliggjort afgørelse

Muligheden for fradrag i 2017 efter denne regel gælder desværre ikke for kontrakter, der var lukket ved udgangen af 2016.

Fradragsbegrænsning for nettotab

For god ordens skyld tilføjes, at der gælder særlige regler for fradrag for selvstændiges (og privates) tab på kontrakter, der ikke har en meget tæt tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed. Tab på sådanne kontrakter kan kun fradrages i det omfang der tidligere har været skattepligtige gevinster på den slags kontrakter, jf. vores artikel i Depechen 2015, nr. 26. Overskydende tab kan fremføres til modregning i senere gevinster på samme kontrakt eller andre kontrakter, men ikke i anden indkomst.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.