Regnskabsafslutning og regnskabsmæssige skøn

Dokumentation er et nøgleord, når det gælder de regnskabsposter, som ikke udelukkende kan afstemmes til eksternt materiale, men også beror på et skøn udøvet af virksomhedens ledelse.

I virksomheder med kalenderårsregnskab står man netop nu overfor at skulle færdiggøre bogføringen for 2017 og afstemme de konti, som kan verificeres i forhold til eksternt materiale. Alt sammen til brug for udarbejdelsen af årsregnskabet.

Der findes imidlertid en række poster, som ikke kan afstemmes endegyldigt i forhold til bagvedliggende materiale, men som beror på et skøn, der udøves af virksomhedens ledelse og som i større eller mindre grad må bygge på dennes vurdering af fremtidige begivenheder.

Eksempler på skønsposter

Som eksempler på nogle af de regnskabsposter, der indeholder et element af skøn, kan nævnes:

  • Varebeholdninger, hvor det fx er nødvendigt at vurdere behovet for nedskrivning for ukurans. Denne vurdering vil som oftest blive foretaget med udgangspunkt i en aldersopdelt lagerliste.
  • Igangværende arbejder, hvor færdiggørelsesgraden på entreprisekontrakter skal opgøres og vurderes. Dette vil normalt ske ved en sammenholdelse af summen af de hidtil medgåede omkostninger i forhold til de totalt budgetterede omkostninger. 
  • Tilgodehavender fra salg, hvor behovet for hensættelser til tab skal vurderes.
  • Ejendomme, hvor vurdering af dagsværdien på balancedagen kan fastsættes på grundlag af en beregningsmodel og/eller en ekstern vurdering fra en ejendomsmægler/valuar.
  • Udskudt skatteaktiv i form af et skattemæssigt underskud, hvor værdien afhænger af en vurdering af den fremtidige indtjening. Se nærmere om dette emne i denne artikel fra Depechen 2017, nr. 21.

Oplysningskrav

Når det gælder varebeholdninger, igangværende arbejder og tilgodehavender, gælder der som udgangspunkt ikke noget krav om, at forudsætningerne for de udøvede skøn skal oplyses i en note. Dog skal der gives oplysning om, hvis eventuelle nedskrivninger ligger væsentligt ud over det normale. Se i denne forbindelse vores artikel om årsregnskabslovens præsentationskrav til resultatopgørelsen fra Depechen 2017, nr. 19.

Forudsætningerne for værdiansættelse af ejendomme, der måles til dagsværdi over resultatopgørelsen, skal oplyses i noterne. Og tilsvarende gælder for udskudte skatteaktiver, men kun for virksomheder i regnskabsklasse C og D.

Dokumentation

Når det gælder regnskabsmæssige skøn, er grundlaget for det udøvede skøn næsten vigtigere end resultatet. Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes notater om de forskellige skønsposter med en beskrivelse af de overvejelser, der ligger til grund for skønnet. Behovet for sådanne baggrundsnotater er selvsagt størst hos virksomheder, hvis regnskaber er underlagt revision, men er ofte også til glæde i virksomheder uden.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.