Årsregnskabslovens præsentationskrav til resultatopgørelsen

Reglerne for præsentation af resultatopgørelsen er relativt firkantede. Der er dog visse muligheder for at tilpasse poster og ændre rækkefølgen mv., så resultatopgørelsen giver det rette billede af virksomhedens indtjening. 

Resultatopgørelsen skal vise virksomhedens indtægter og omkostninger for en given periode og har til formål at give regnskabslæseren mulighed for at vurdere virksomhedens indtjeningsevne. 

To opstillingsformer

Virksomheder i klasse B, C og D kan vælge mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse. Der gælder ingen skemakrav for klasse A-virksomheder.

Valget mellem de to muligheder skal foretages efter, hvad der giver det mest retvisende billede under hensyntagen til virksomhedens branche, aktivitet mv. I praksis bruger de fleste virksomheder den artsopdelte resultatopgørelse, som primært passer til handels- og servicevirksomheder. Den funktionsopdelte bruges oftest af produktionsvirksomheder.

Det er muligt for en virksomhed at skifte opstillingsform, fx hvis virksomhedens aktivitet ændres i væsentlig grad. Et sådant skifte kræver tilpasning af sammenligningstal, ligesom skiftet skal forklares i et særskilt afsnit under anvendt regnskabspraksis.

Tilpasninger

Udgangspunktet er, at den valgte opstillingsform skal følges. Dog er det både i den artsopdelte og den funktionsopdelte resultatopgørelse muligt at foretage tilpasning af de forskellige arabertalsposter. Disse kan således både opdeles og sammendrages alt efter behov, ligesom der kan tilføjes nye, men det er en fælles betingelse, at det kun sker, hvis det fremmer overskueligheden. Arabertalsposter, der er sammendraget, skal anføres særskilt i noterne med tilhørende sammenligningstal.

Hvis virksomheden har en særlig karakter, kan de ellers faste benævnelser af posterne tilpasses, og det samme kan opstillingsformen. For et ejendomsselskab kan nettoomsætning fx omdøbes til ”Huslejeindtægter”, mens det for et holdingselskab kan være mest retvisende at flytte ”Indtægter af kapitalandele” op som resultatopgørelsens første post.

Sammendragning af poster

Virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem) må gerne sammendrage alle regnskabsposter mellem ”Nettoomsætning” og ”Bruttofortjeneste”, således at den første post i resultatopgørelsen netop bliver bruttofortjenesten.

Denne mulighed benytter mange virksomheder sig af for ikke at give konkurrenter m.fl. mulighed for at se deres nettoomsætning og margin for bruttofortjenesten. Uanset sammendragningen skal disse virksomheder fortsat oplyse om deres kriterier for indregning af omsætningen i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 

Sammendragning er et enten/eller valg. Foretages der sammendragning, skal dette omfatte alle relevante skemaposter.

Særlige poster

Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal i en note give oplysning om størrelsen og arten af særlige indtægts- eller omkostningsposter. Særlige poster må helt generelt ikke præsenteres i særskilte poster, men skal indregnes i de relevante regnskabsposter. Posterne kan være særlige på grund af deres størrelse og/eller på grund af deres art.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.