Regnskabsmæssig behandling af et udskudt skatteaktiv

Et uudnyttet skattemæssigt underskud udgør som udgangspunkt et aktiv, men det kan kun optages i balancen, hvis underskuddet forventes at kunne udnyttes indenfor en kortere årrække.


Et uudnyttet skattemæssigt underskud kan fremføres tidsubegrænset til modregning i senere positiv skattepligtig indkomst og repræsenterer derfor som udgangspunkt en økonomisk værdi i form af en fremtidig skattebesparelse. Et skattemæssigt underskud omtales derfor – sammen med eventuelle uudnyttede skattefradrag - som et skatteaktiv og udgør modstykket til en udskudt skatteforpligtelse, hvis regnskabsmæssige behandling vi gennemgik i en artikel i Depechen 2017, nr. 18.

Et skatteaktiv kan optages i balancen, hvis de almindelige indregningskriterier for et aktiv er opfyldt. Aktivering kan derfor kun ske, hvis det er overvejende sandsynligt, at det skattemæssige underskud mv. kan anvendes inden for en overskuelig fremtid, hvilket normalt betyder indenfor 3-5 år. Er der tale om en ældre virksomhed, som historisk har haft en pæn indtjening, kan der anvendes en længere tidshorisont.
 

Måling

Som udgangspunkt kan den regnskabsmæssige værdi i øjeblikket ansættes til et beløb beregnet som 22 % af summen af de uudnyttede skattemæssige underskud. Altså ved brug af den selskabsskatteprocent, som forventes at være gældende for de år, hvor underskuddene forventes udnyttet. Den beregnede værdi vil normalt ikke skulle tilbagediskonteres til nutidsværdi.

Der er dog alene tale om en grov tommelfingerregel, idet værdiansættelsen er udtryk for et regnskabsmæssigt skøn, hvor der ikke kun skal henses til virksomhedens hidtidige indtjening og til den forventede fremtidige indtjening, men fx også til de skatteregler, som under visse omstændigheder begrænser adgangen til fremførsel af underskud.
 

Udskudte skatteaktiver under sambeskatning

For selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal vurderingen af, hvorvidt et uudnyttet skattemæssigt underskud kan forventes udnyttet indenfor en kortere årrække, foretages på koncernniveau. Altså på basis af den forventede fremtidige indtjening i alle de af sambeskatningen omfattede selskaber. Et forventet fremtidigt sambeskatningsbidrag fra et koncernforbundet selskab sidestilles således i denne forbindelse med virksomhedens egen udnyttelse af det skattemæssige underskud.
 

Præsentation

Skatteaktivet præsenteres som altovervejende hovedregel som en særskilt post under omsætningsaktiver i balancen. Det skal i tilknytning til et skatteaktiv indregnet under aktiver noteoplyses, hvor stor en del af dette, der er langfristet og dermed forventes udnyttet efter mere end 1 år.

Værdiregulering af et skatteaktiv indregnes i resultatopgørelsen under skat af årets resultat. En sådan værdiregulering kan enten skyldes, at en del af underskuddet er forbrugt, at yderligere underskud er opstået, eller at forudsætningerne for det udøvede skøn har ændret sig. Se i denne forbindelse evt. artiklen om ændring af regnskabsmæssige skøn i Depechen 2017, nr. 17.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for indregning og måling af et udskudt skatteaktiv. De samme virksomheder skal også noteoplyse, hvis de har et udskudt skatteaktiv, som på grund af usikkerhed om muligheden for udnyttelse inden for en kortere årrække ikke er indregnet i årsregnskabet.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.