Momsnummer ingen garanti for, at der kan arbejdes på regning

Det er desværre en udbredt misforståelse blandt arbejdsgivere, at man kan undlade at indeholde kildeskat, hvis bare en ”konsulent” er momsregistreret og sender en faktura med moms, men det kan man ikke uden videre.

Der findes et meget stort antal enkeltmandsvirksomheder her i landet. Altså virksomheder, der ikke beskæftiger andre end indehaveren og som typisk drives fra dennes private bopæl. 

Det er et kendetegn ved mange af disse virksomheder, at de kun har et mindre antal kunder, og at de arbejder ”på regning” for disse. Altså fakturerer deres arbejde med moms. I mange tilfælde sker det tilmed på opfordring fra kunderne, som herved frigøres for sociale og overenskomstmæssige forpligtelser.

Den omstændighed, at man opfatter sig selv som selvstændig og derfor lader sig momsregistrere, betyder imidlertid ikke, at man uden videre kan fakturere alt sit arbejde med moms. Heller ikke selvom kunderne er tilfredse, og indehaveren betaler sin moms og skat til tiden. Det viser en nylig offentliggjort afgørelse fra Skatterådet.

Handelsskolelærerens undervisningsydelser

Sagen handlede om en underviser, der var uddannet cand.mag. i samfundsfag og psykologi, og som havde indgået kontrakt med en handelsskole om undervisning af elever på hhx-uddannelsen i fagene international økonomi, samfundsfag, ØG og psykologi.

Underviseren var indehaver af en momsregistreret enkeltmandsvirksomhed, der omfattede flere forskellige aktiviteter, men dog primært var centreret om undervisnings- og foredragsopgaver. Han havde derfor aftalt med handelsskolen, at han fakturerede skolen for sit arbejde med en månedlig faktura i 11 måneder.

Underviseren havde i sagen anmodet Skatterådet om at bekræfte, at faktureringen af handelsskolen skulle ske uden moms, fordi undervisning er momsfritaget. Dette kunne Skatterådet imidlertid ikke bekræfte. 

Skatterådet var efter vores vurdering næppe uenige i, at underviseren leverede en ydelse, der i princippet kunne være fritaget for moms, men rådet var imidlertid af den opfattelse, at der reelt forelå et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold mellem skolen og underviseren. Ydelsen var derfor slet ikke omfattet af momslovens regler.

Skatterådet henviste herved til, at underviseren havde faste klasser og faste mødetider, ligesom han honoreredes for sit arbejde med en fast timeløn, hvori var indregnet feriepenge, og at arbejdet i øvrigt faktureredes månedsvis.

Kommentar

Sagen angik alene de momsmæssige konsekvenser af underviserens aftale med skolen. Der er imidlertid ingen tvivl om, at Skatterådets svar indebærer, at underviseren også skattemæssigt skal anses som lønmodtager med den konsekvens, at vederlaget ikke kan indgå i dennes virksomhedsregnskab, ligesom arbejdsgiveren – skolen – i princippet hæfter for ikke indeholdt kildeskat af vederlaget. Se nærmere herom i denne artikel.

For enkeltmandsvirksomheder, der drives gennem et selskab, kan det få endog meget store økonomiske konsekvenser for indehaveren, hvis SKAT gør gældende, at der reelt er tale om et ansættelsesforhold. Læs om denne problemstilling i denne artikel

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.