Ikke fradrag for lønbonus i forbindelse med et salg af aktier

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at et holdingselskab ikke kunne få fradrag for en bonus, som selskabet havde betalt til en bestyrelsesformand i et associeret selskab, uanset at holdingselskabet var rette omkostningsbærer. 

Kort før jul sidste år vedtog Folketinget et af skatteministeren fremsat lovforslag om, at virksomheder generelt skal kunne fratrække lønudgifter til egne ansatte, uanset hvad de er beskæftiget med. Vi omtalte loven i denne artikel fra Depechen nr. 1 i år.

I forarbejderne til de nye regler blev det anført, at der med de nye regler gives fradrag for udgifter, der afholdes direkte til fordel for virksomhedens egne ansatte og bestyrelsesmedlemmer, såsom løn, vederlag, bonus mv. Også for arbejde i forbindelse med et eventuelt salg af virksomheden. 

Samtidig blev det dog præciseret, at der efter de nye regler ikke kan opnås fradrag for bonus til medarbejdere i salgssituationer, når arbejdet ikke er i virksomhedens – men derimod i ejernes – interesse. Fordi virksomheden i så fald ikke kan anses for rette omkostningsbærer.

SKAT har for nylig offentliggjort en afgørelse, der viser betydningen af de nye regler.

Sagen om bonusudbetalingen til bestyrelsesformanden i et associeret selskab

Sagen handlede om et holdingselskab, der havde ejet 1/3 af aktierne i et andet selskab, mens de andre 2/3 var ejet af et andet holdingselskab. 

Bestyrelsesformanden i datterselskabet (driftsselskabet) var ved sin tiltræden blevet lovet en bonus på 3 procent af den kontante gevinst, som de to holdingselskaber måtte realisere, hvis driftsselskabet blev solgt. Bonussen skulle ikke udbetales for bestyrelsesformandens arbejde i forbindelse med salget, men for den værdiskabelse, der var skabt i driftsselskabet i den tid, hvor han havde været formand.

Spørgsmålet var herefter, om holdingselskabet kunne opnå fradrag for bonusudbetalingen til bestyrelsesformanden i driftsselskabet.

Dette svarede Skatterådet nej til. Det skete med den begrundelse, at der ikke var tale om en udbetaling til en ansat eller et bestyrelsesmedlem i holdingselskabet.

Kommentar

Afgørelsen er et eksempel på det berømte fænomen med at sætte sig mellem 2 stole. 

Hvis bonussen var blevet udbetalt af driftsselskabet, ville fradrag i dette have været udelukket, fordi det ville kunne anses for rette omkostningsbærer. Udgiften var nemlig tydeligvis ikke afholdt i dette selskabs interesse.

Nu blev bonussen udbetalt af de rette bærere af denne – nemlig holdingselskaberne – men da modtageren af pengene hverken var ansat i eller medlem af bestyrelsen i disse, fandt Skatterådet altså ikke, at betingelserne for fradrag var opfyldt. Begge led skal ifølge Skatterådet være opfyldt, og det var de ikke.

En noget formalistisk tilgang vil mange nok mene, men samtidig en vigtig påmindelse om, at det, også når det gælder den slags, er en god idé på forhånd at overveje de mulige skattemæssige konsekvenser af de aftaler, der bliver indgået.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.