Mindre end 5 måneder tilbage til at lave ny TP-dokumentation

Selskaber med kalenderårsregnskab skal senest den 1. juli 2018 have udarbejdet dokumentation for deres koncerninterne afregningsvilkår efter de nye regler herfor. Ajourføring af gammel dokumentation er sjældent nok. 

Tilbage i april 2016 udsendte SKAT en ny bekendtgørelse om de krav, der gælder til dokumentation for koncerninterne handels- og finansieringsvilkår mv. Bekendtgørelsen afløste den tidligere bekendtgørelse om samme forhold fra 2006.

Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelsen kunne de gamle regler anvendes til og med indkomstår, der var påbegyndt senest den 31. december 2016. For selskaber med kalenderregnskab skal de nye og skrappere regler dermed anvendes senest for indkomståret 2017 og være klar på selvangivelsestidspunktet for dette. Det vil sige den 1. juli 2018. For selskaber med skævt regnskabsår skal de nye regler senest anvendes for regnskabsåret 2017/18.

Hvad er nyt?

Den væsentligste nyhed er, at de berørte virksomheder skal udarbejde dels en fællesdokumentation for hele koncernen og dels en landespecifik dokumentation for aktiviteterne i det konkrete land. I dette tilfælde for Danmark.

Fællesdokumentationen skal indeholde omfattende information omkring de væsentligste værdiskabende faktorer (drivers of business profit), en beskrivelse af koncernens forsyningskæde, finansieringskilder og TP-politikker i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter samt i forhold til finansielle arrangementer. Endelig skal fællesdokumentationen også rumme en liste over koncernens immaterielle aktiver.

Den landespecifikke dokumentation skal indeholde selskabsspecifik information omkring den lokale ledelse samt en mere detaljeret beskrivelse af virksomheden her samt om eventuelle overførsler af immaterielle aktiver. Den del af dokumentationen omfatter også regnskaber samt data og allokeringsskemaer, der viser, hvordan de regnskabsmæssige data kan afstemmes til årsregnskabet. Altså en sædvanlig skatteafstemning.

Store bøder ved manglende eller utilstrækkelig dokumentation

Manglende eller ikke rettidig indsendelse af TP-dokumentation straffes som udgangspunkt med en bøde på 250.000 kr. pr. år. Bøden kan dog nedsættes til det halve, hvis der efterfølgende indsendes fyldestgørende dokumentation, men kan omvendt også forhøjes med 10 % af en eventuel indkomstforhøjelse, 

I en artikel i Depechen 2017, nr. 7, omtalte vi 2 domme, der begge illustrerede, at domstolene langt henad vejen giver bøder ud fra disse retningslinjer, og at dette også gælder, selvom SKAT ikke finder grundlag til at rejse kritik af de anvendte handelsvilkår. Altså store bøder alene for at indsende dokumentationen for sent.  

Reducerede krav for mindre virksomheder

For mindre virksomheder er dokumentationspligten begrænset til visse kontrollerede transaktioner. Det drejer sig primært om transaktioner med fysiske eller juridiske personer eller faste driftssteder, der er hjemmehørende i en stat uden for EU/EØS og som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

En mindre virksomhed defineres i denne forbindelse som en virksomhed, der på koncernplan har under 250 ansatte og enten en årlig balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr. Et lille dansk selskab er derfor ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen, hvis det er en del af en stor koncern.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.