Familieoverdragelse af udlejningsejendom med stor rabat

Landsskatteretten har sagt god for, at en ejendom kunne overdrages til ejerens børn og børnebørn til en pris svarende til 85 % af den offentlige vurdering, uanset at ejeren havde købt ejendommen til en meget højere pris. 

Af et cirkulære som Skatteministeriet udsendte helt tilbage i 1982 – og som stadig er gældende – fremgår, at skattemyndighederne ikke kan rejse kritik af prisfastsættelsen ved overdragelse af fast ejendom inden for familien, hvis den mellem parterne aftale pris ligger inden for +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering. Eneste undtagelse herfra er, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Det er ikke klart, hvad der helt præcist skal forstås ved ”særlige omstændigheder”, men skatteministeren har for nylig bedt Skattestyrelsen om at udsende et såkaldt styresignal herom, jf. denne tidligere artikel. Landsskatteretten har imidlertid i en ny afgørelse vist, at der efter rettens opfattelse skal meget til, før det er tilfældet.

En rabat på næsten 50 %

Sagen handlede om en bedstefar, der i september 2015, for et beløb på knap 62 mio. kr., købte en udlejningsejendom med et større antal lejligheder. Tanken var, at ejendommen skulle være et ”familiehus”, hvor hans børn og børnebørn skulle kunne bo med deres familier.

Allerede 3 måneder efter købet videresolgte manden ejendommen til 2 børn og 2 børnebørn. Salget skete til en pris på 32,2 mio. kr., svarende til præcis 85 % af den seneste offentlige vurdering for ejendommen. Prisfastsættelsen holdt sig dermed inden for rammerne af det gamle cirkulære.

Skattemyndighederne mente imidlertid, at det forhold, at ejendommen lige var købt for næsten det dobbelte i sammenhæng med det faktum, at de offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, gjorde, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at de ikke var bundet af parternes prisfastsættelse, og krævede derfor yderligere 4,4 mio. kr. i gaveafgift, svarende til 15 % af prisforskellen.

Heri var Landsskatteretten imidlertid ikke enig. Retten fastslog, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse, der ligger inden for +/- 15 % af vurderingen, uanset at ejendommen er handlet til en højere værdi, og at det ikke kan anses for ”særlige omstændigheder”, at de offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet som et led i regeringens udspil til en genopretning af disse.

Kommentar

Det er uvist, om Skatteministeriet vil indbringe kendelsen for domstolene. Fristen herfor udløber først den 28. december 2018. 

Flere forhold taler imod, at sagen vil blive indbragt. For det første at den nuværende skatteminister flere gange har markeret, at indbringelse absolut skal være en undtagelse. For det andet at Landsskatteretten tidligere har afsagt kendelser med samme udfald, som ikke er blevet indbragt.

Afgørelsen kan næppe tages som udtryk for, at Landsskatteretten ville være nået frem til samme resultat, hvis der havde været tale om overdragelse af en ejendom fra et dødsbo. I alle tilfælde anlagde Højesteret tilbage i 2016 en noget bredere fortolkning af begrebet ”særlige omstændigheder” i et sådant tilfælde, jf. denne artikel.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.