Forudfakturerede energiafgifter godtgøres ikke altid

Mens acontobetalinger af vandafgift under visse betingelser godt kan danne grundlag for godtgørelse, forholder det sig modsat med elafgift og formentlig også med den energiafgift, der opkræves af fjernvarmeværker.

Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort de energiafgifter, som de betaler. Det gælder afgifter på el, vand, naturgas, olie og kul, der anvendes til procesformål, samt på el, der anvendes til rumvarme.

Virksomhederne har ret til godtgørelse i samme omfang, som de har fradrag for momsen af energiudgifterne. Fordelingen af energiforbruget mellem den del, der anvendes til procesformål, og den del, der anvendes til rumvarme og varmt vand, kan ikke baseres på et skøn, jf. vores artikel i Depechen 2016, nr. 18, om en sag, hvor en virksomhed blev pålagt at tilbagebetale energiafgifter for 10 år.

Godtgørelse af energiafgifter sker via momsangivelsen. Tidspunktet afhænger derfor af, om virksomheden afregner moms månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Se nærmere om mulighederne for godtgørelse i denne publikation.

Fakturaregler for energiafgifter

Registrerede virksomheder, der sælger energiprodukter eller vand, skal udstede en faktura, der skal indeholde en række specifikke oplysninger, herunder oplysning om afgiftens størrelse og – for el - om hvor stor en del af denne, der er godtgørelsesberettiget. Det er køberens ansvar, at fakturaen indeholder de nødvendige oplysninger til brug for godtgørelsen, herunder oplysninger om afgiftens størrelse.

Når det gælder acontoopkrævninger, er der forskellige regler.

Elafgift

I forbindelse med indførelse af den såkaldte engrosmodel sidste år blev det bestemt, at elhandelsvirksomheder ikke må forudfakturere elafgift. Fakturering må først ske, når virksomheden selv har modtaget en faktura fra en registreret virksomhed med oplysning om afgiftsbeløbet.

I stedet for forudfakturering af elafgift opkræver visse elhandelsvirksomheder noget som de kalder en ”erhvervsafgift” eller lignende, men som reelt synes at svare til en acontoopkrævning af elafgift. Sådanne ”erhvervsafgifter” kan imidlertid ikke danne grundlag for godtgørelse. Virksomheder, der betaler disse, kommer derfor til at lægge ud for elafgiften i en periode. 

Vandafgift

I modsætning til elafgift er der intet til hinder for, at momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgift på grundlag af acontoopkrævninger. Det kræver dog, at fakturaen indeholder oplysning om vandafgiftens andel af acontobeløbet. Eller oplysning om det antal m3, der har dannet grundlag for beregningen af acontobeløbet suppleret med oplysning om afgiftssatsen. Slutafregningen skal herefter indeholde oplysning om den vandafgift, som er afregnet aconto.

Fjernvarme

Det fremgår af energiafgiftslovene, at fjernvarmeværker mindst én gang årligt skal oplyse momsregistrerede virksomheder om størrelsen af den energiafgift, der hviler på den leverede varme. Dette synes at måtte forstås derhen, at aftagerne ikke kan opnå godtgørelse på grundlag af acontoregninger, uanset om varmen anvendes til godtgørelsesberettigede processer.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.