Viden om - skat og moms:

Godtgørelse af energiafgifter

24 januar 2019

Pernille Rise, Senior Manager, Moms |
Klaus Kalsmose Jakobsen, Director, Customs & International Trade |

Alt energi- og vandforbrug er belagt med afgifter. Størrelsen af disse fremgår af fakturaerne fra de forskellige leverandører.

Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort de afgifter, som de har betalt. I denne publikation gennemgår vi hovedreglerne for denne godtgørelse. Særlige regler for virksomheder, der har en meget energikrævende produktion, eller som er omfattet af CO2-kvoteloven omtales kun kort.

Betingelser for godtgørelse

Der gælder følgende betingelser:

At virksomheden har fradrag for momsen af energiudgifterne 2. At virksomheden selv forbruger energien 3. At der sker en fordeling mellem energi, der anvendes til procesformål, og energi, der anvendes til rumvarme/varmt vand eller til komfortkøling

Ad 1.

Den første betingelse betyder, at virksomheder med delvis momsfradrag som udgangspunkt kun er berettiget til godtgørelse i samme omfang - altså med samme procent - som de har momsfradrag.

Ad 2.

Energien/vandet skal være forbrugt i virksomheden. En udlejer er således ikke berettiget til godtgørelse, når energien og vandet er forbrugt af lejeren. Afgifterne skal i stedet viderefaktureres til lejeren, hvorefter denne eventuelt selv kan få godtgjort disse. I blandede ejendomme, hvor virksomheden selv bruger en del af lokalerne, mens resten udlejes, anbefaler vi, at der opsættes bimålere til at måle lejerens forbrug.

Ad 3.

Fordelingen er nødvendig, fordi der gives godtgørelse for energi, der anvendes til procesformål, mens der - bortset fra elafgift, jf. nedenfor under særregler - som udgangspunkt ikke er godtgørelse af afgifter på energi til rumvarme/varmt vand eller til komfortkøling.

Hvis en energikilde kun anvendes til en af delene, er fordelingen unødvendig. Anvendes energikilden til både det ene og det andet, er det sværere. I så fald kan fordelingen enten ske på basis af en konkret måling eller efter en kvadratmeterberegning, der reducerer godtgørelsen med 10 kr. pr. m2 pr. måned. Det første vil almindeligvis være det mest gunstige, og udgifterne til ekstra målere vil normalt være hurtigt tjent hjem.

Komfortkøling dækker over køling fra airconditionanlæg i butikker og kontorer. Altså køling, der alene sker for at skabe en temperatur, der er passende for de ansatte og for kunderne. I mange virksomheder sker der køling i lokaler med flere aktiviteter. I sådanne tilfælde sker afgrænsningen mellem procesenergi og komfortkøling ud fra en vurdering af formålet med kølingen. Energi til køling af fx frysere og kølediske i supermarkeder er således ikke komfortkøling. Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort deres vandafgift inklusive bidrag til drikkevandsbeskyttelse i samme omfang, som de har fradrag for moms. 

Hent hele publikationen