Ændring af regnskabsmæssige skøn

Visse regnskabsposter beror på et skøn, der er udøvet ud fra den viden, som man har på tidspunktet for udarbejdelsen af regnskabet. Får man senere ny viden om det pågældende forhold, bliver der tale om ændring af skøn. 

Som eksempler på regnskabsposter, der er baseret på ledelsens vurdering af forskellige forhold – altså på et skøn – kan nævnes:

  • Størrelsen af forventede tab på debitorer
  • Størrelsen af fremtidige udgifter til garantireparationer 
  • Brugstiden henholdsvis restværdien af immaterielle og materielle anlægsaktiver
  • Færdiggørelsesgraden på entreprisekontrakter
  • Værdien af skatteaktiver
  • Udfaldet af verserende retssager om væsentlige tilgodehavender eller om erstatningsforpligtelser, skatte- og afgiftskrav mv.

Konsekvenser af ny viden

Forudsætningerne for et tidligere udøvet skøn kan ændre sig på grund af større erfaring, flere informationer eller indtrufne begivenheder. Den nye viden får kun betydning for det aktuelle og måske for efterfølgende regnskabsår. Der skal således ikke foretages tilretning af sammenligningstal. 

Effekten af det ændrede skøn skal indregnes på samme måde – altså under de samme aktiviteter og funktioner - som det oprindelige skøn er indregnet i årsregnskabet. Virkningen af ændringen skal dermed føres over resultatopgørelsen, hvis forholdet oprindelig blev resultatført, og over egenkapitalen, hvis der er tale om et ændret skøn for en egenkapitaltransaktion.

For tidligere foretagne afskrivninger gælder der det særlige, at de ikke må tilbageføres. Vurderes det, at brugstiden for et materielt anlægsaktiv er enten kortere eller længere end oprindeligt skønnet, skal afskrivningerne i indeværende og fremtidige perioder i stedet baseres på den ændrede forventede brugstid, sådan at den regnskabsmæssige værdi ved brugstidens ophør stadig svarer til den forventede.

Omtale af ændringer af skøn

Ændringer i regnskabsmæssige skøn skal omtales i årsregnskabet for at give regnskabsbrugeren mulighed for selv at vurdere rimeligheden af det ændrede skøn. Mest naturligt kan omtalen ske i indledningen til afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 

Omtalen skal dels rumme den blotte oplysning om det ændrede skøn, og en forklaring på baggrunden for dette, og dels oplysning om den beløbsmæssige betydning af det ændrede skøn for aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet. 

Afgrænsning overfor ændringer i anvendt regnskabspraksis

Forskellen mellem en ændring af et regnskabsmæssigt skøn og en ændring af regnskabspraksis er ikke altid stor. Det er imidlertid vigtigt at kende forskellen, fordi de to ændringer behandles forskelligt derved, at ændringer af regnskabspraksis som udgangspunkt skal ske med tilbagevirkende kraft over egenkapitalen. Se nærmere om sådanne ændringer i denne artikel fra Depechen 2016, nr. 21.

I tilfælde hvor det ikke kan afgøres, om en given ændring skal kategoriseres som en ændring af regnskabspraksis eller som en ændring af et skøn, skal den behandles som en ændring af et skøn. Udviklingen synes at gå i retning af, at flere og flere ændringer anses som ændringer af et skøn.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Kontakt os for en uforpligtende snak, hvis du har spørgsmål til ovenstående

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.