Den regnskabsmæssige behandling af offentlige tilskud til dækning af anlægsinvesteringer

Det forekommer, at forsyningsvirksomheder modtager tilskud fra det offentlige med henblik på køb eller opførelse af et anlægsaktiv. Offentlige tilskud til dækning af anlægsinvesteringer skal efter årsregnskabsloven indregnes i balancen som en periodeafgrænsningspost under forpligtelserne, mens det passiverede tilskud indtægtsføres i takt med, at der foretages afskrivninger på aktivet. Offentligt tilskud til ikke-afskrivningsberettigede aktiver skal indtægtsføres i sin helhed, når betingelserne herfor er opfyldt.

 

Årsregnskabsloven indeholder ingen specifikke bestemmelser, der angår den regnskabsmæssige behandling af offentlige tilskud og andre former for offentlig støtte. Idet årsregnskabsloven alene er en rammelov, anvendes de internationale regnskabsstandarder som fortolkningsbidrag i forhold til, hvordan lovens rammebestemmelser skal udfyldes. Dette indebærer, at den regnskabsmæssige behandling af offentlige tilskud derfor tager udgangspunkt i den internationale regnskabsstandard IAS 20, der omhandler den regnskabsmæssige behandling af offentlige tilskud og andre former for offentlig støtte. Regnskabsstandarden IAS 20 kan imidlertid alene anvendes i den udstrækning, at denne kan rummes inden for årsregnskabslovens ordlyd.

 

Indregning

Offentlige tilskud må efter IAS 20.7 ikke indregnes, før der er rimelig sikkerhed for, at virksomheden vil opfylde de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, samt at tilskuddet vil blive modtaget.

Det er derfor ikke alene afgørende, at virksomheden har modtaget tilskuddet, idet modtagelsen i sig selv ikke er et afgørende bevis for, at de til tilskuddet knyttede betingelser er blevet eller vil blive opfyldt. Det afgørende er derimod, at tilskudsbetingelserne er opfyldt samtidigt med, at der foreligger rimelig sikkerhed for, at virksomheden også vil modtage tilskuddet.

 

Præsentation og oplysning

IAS 20 tillader to mulige præsentationsformer for offentlige tilskud, der er modtages til dækning af anlægsinvesteringer. Offentlige tilskud kan således efter IAS 20.24 fratrækkes i aktivets kostpris (nettopræsentation) eller alternativt præsenteres i balancen som en periodeafgrænsningspost under forpligtelserne (bruttopræsentation).

Nettopræsentationen indebærer, at aktivets kostpris reduceres med det modtagne tilskud. En sådan modregning er imidlertid ikke i overensstemmelse med det generelle modregningsforbud i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Idet årsregnskabsloven ikke tillader en nettopræsentation af offentlige tilskud, skal bruttopræsentationen anvendes, hvilket Erhvervsstyrelsen har bekræftet i vejledningen af 2. februar 2021 om regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19. Bruttopræsentationen indebærer, at aktivet skal indregnes til den faktiske kostpris, mens det offentlige tilskud indregnes som en periodeafgrænsningspost under forpligtelserne. Det periodiserede tilskud indtægtsføres herefter i resultatopgørelsen på en systematisk måde over aktivets brugstid, hvilket indebærer, at tilskuddet indtægtsføres i takt med, at der foretages afskrivninger på aktivet. Afskrivninger og tilskud præsenteres brutto i resultatopgørelsen, hvor tilskuddet almindeligvis indtægtsføres under andre driftsindtægter.

Såfremt virksomheden modtager offentligt tilskud til et ikke-afskrivningsberettigede aktiv, eksempelvis en grund, skal hele tilskuddet indtægtsføres i resultatopgørelsen, når indregningskriterierne for tilskuddet er opfyldt.

Årsregnskabsloven indeholder ingen specifikke oplysningskrav vedrørende offentlige tilskud. Virksomhedens ledelse bør imidlertid vurdere, hvorvidt tilskuddet, som følge af dets størrelse eller art, er omfattet af definitionen på en særlig post, hvorom der efter årsregnskabslovens § 67 a skal noteoplyses.

 

Tilbagebetaling af offentlige tilskud

Et offentligt tilskud, der efterfølgende viser sig at skulle tilbagebetales, skal behandles som en ændring af et regnskabsmæssigt skøn. Vi har i BDO tidligere skrevet en artikel om de regnskabsmæssige konsekvenser ved ændring af regnskabsmæssige skøn, som kan læses her.

Tilbagebetalingen af et tilskud tilknyttet et aktiv skal efter IAS 20.32 indregnes ved en reduktion af periodeafgrænsningsposten med det beløb, der skal tilbagebetales. Såfremt tilbagebetalingen overstiger periodeafgrænsningsposten, indregnes den yderligere tilbagebetaling straks som en omkostning i resultatopgørelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.