Forbedring af generationsskiftemulighederne – så fik vi lovudkast i høring

Med ønsket om at lette generationsskiftemulighederne for danske familieejede virksomheder – både drevet i selskabsform, og virksomheder drevet i privat regi er der sendt et udkast til lovforslag i høring. Høringsfristen udløber den 22. august 2024. Vi forventer, at der kommer mindre justeringer, inden lovforslaget fremsættes i Folketinget til efteråret. Lovforslaget i høring kan findes HER.

Lovudkastet bygger på tre centrale initiativer:

 1. Nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 10 %
  1. Fra og med 1. oktober 2024.
 2. Retskrav på anvendelse af skematisk metode
  1. Fra og med 1. oktober 2024.
  2. Skematisk værdiansættelse ved overdragelse af virksomheder til nære familiemedlemmer, herunder retskrav på anvendelse af skematisk model ved opgørelse af beregningsgrundlaget for bo- og gaveafgiften. 
 3. Generationsskifte af ejendomsvirksomheder med succession
  1. Fra og med 1. januar 2025.
  2. Opblødning af pengetanksreglen, så udlejning af fast ejendom under visse betingelser anses for aktiv virksomhed.

De enkelte initiativer træder i kraft snarligt, og derfor kan emnerne med fordel tænkes ind i generationsskifteplanerne allerede nu.


Nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 10 %

Ved overdragelse af virksomhed til nærtstående familie, som gave eller ved arv, udløses i dag en bo- eller gaveafgift på 15 %. 

Fra og med den 1. oktober foreslås afgiften nedsat til 10 %.

For at kunne anvende den lave afgift, skal følgende kriterier være opfyldt:

 1. Overdragelsen skal omfatte ”aktiv virksomhed”.
  1. Se nedenstående om pengetanksreglen. 
 2. Det er en betingelse for den lave afgift på 10 %, at gaven ydes fra og med 1. oktober 2024, eller at der er udloddet arv fra boet, hvor arvelader er afgået ved døden den 1. oktober 2024 eller senere.
 3. Overdrageren skal have ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for overdragelsen. Det er ligeledes et krav, at gavegiveren/arveladeren i mindst ét år af ejertiden, har deltaget aktivt i driften af virksomheden, eller at overdrageren eller dennes familie har deltaget i selskabets ledelse, hvis virksomheden bliver drevet i selskabsform.
 4. Overdrageren eller dennes familie skal eje den erhvervsmæssige virksomhed mindst tre år efter overdragelsen, for at opnå fuld fordel af nedsættelsen fra de 15 % til 10 % i afgift.

Ud fra de nuværende regler anses søskende som ikke nærtstående familiemedlemmer, hvorfor gaver mellem søskende som udgangspunkt beskattes som almindelig indkomst, dvs. op til ca. 50 %. Ved arv er boafgiften mellem søskende 36,25 %. Med lovudkastet er der fra den 1. januar 2027 lagt op til at udvide kredsen af ”nærtstående familiemedlemmer” til også at omfatte søskende, hvormed disse også kan modtage gaver eller arv efter de samme regler, som gælder mellem forældre og børn.


Retskrav på skematisk værdiansættelse:

Nuværende regler

Når virksomheden overdrages til næste generation, skal den som udgangspunkt værdiansættes til handelsværdien. Er denne ikke kendt, kan der findes støtte i Skattestyrelsens vejledende regler fra 2000 for henholdsvis værdiansættelse af unoterede aktier/anparter og værdiansættelse af goodwill. Værdien af virksomheden opgøres i hovedtræk som den bogførte egenkapital, med tillæg af en goodwill beregnet på baggrund af de seneste tre års regnskabsmæssige overskud. Skatteyder har i dag ikke et retskrav på at anvende disse regler, hvorfor Skattestyrelsen tilsidesætter den opgjorte værdi, hvis de mener, at denne ikke er et egnet udtryk for handelsværdien.

Den nuværende situation omkring værdiansættelse skaber stor usikkerhed om størrelsen af skatter og afgifter for familier, der ønsker at gennemføre et generationsskifte. Formålet med lovinitiativet er at skabe mere tryghed og forudsigelighed for danske familieejede virksomheder.

De kommende regler

Med de nye regler følger en ny skematisk regnemetode for beregning af goodwill og virksomhedens værdi. Den nye skematiske model bygger grundlæggende på de samme tanker, som findes i de nuværende vejledende regler, dvs. en værdi opgjort på baggrund af den bogførte egenkapital, men der indføres også væsentlige ændringer i beregningsmetoden.

De involverede i generationsskiftet får et retskrav på at anvende den nye skematiske metode. Dette gælder uanset størrelsen af virksomheden, også selvom der måtte være stærke indikationer for en højere værdi, fx i form af købstilbud på virksomheden. Skattestyrelsen kan således ikke tilsidesætte værdiansættelsen efter den nye skematiske metode, hvis modellen er anvendt korrekt.

Der er dog nogle få virksomhedstyper, som ikke eller kun delvist, bliver omfattet af de nye regler, jf. nedenfor.

Hvis handelsværdien af virksomheden er lavere end værdien efter den skematiske model, kan skatteyder bruge handelsværdien.  

Det er væsentligt at bemærke, at der alene er et retskrav på at anvende en værdi efter den nye metode ved beregning af grundlaget for gave- og boafgift. Værdien kan derfor ikke anvendes ved opgørelsen af aktieavance i forbindelse med fraflytning til udlandet eller ved skattepligtige aktieoverdragelser, fx ved overdragelse til børn bosat i udlandet. 

Virksomheder, som ikke eller kun delvist kan anvende de nye regler

 • ”Pengetankselskaber”, der ikke opfylder betingelserne for skattefri overdragelse til næste generation.
 • Virksomheder, der i det væsentligste består af aktiviteter, der har ført til kommercielle salg i mindre end tre år
 • Virksomheder, hvis aktiviteter i det væsentligste består af immaterielle aktiver, der endnu ikke har givet afkast.
 • Aktier i børsnoterede selskaber.

Hvis et selskab fx har udvidet sin virksomhed med en hel ny aktivitet, der ikke har ført til kommercielt salg i mindst tre år, vil de nye regler kun kunne anvendes på den gamle del af virksomheden

Beregning efter den nye skematiske model

Metoden kan i hovedtræk skitseres således:

mio. kr. 

Bogført egenkapital ifølge seneste årsrapport 

100

+/- regulering af fast ejendom til handelsværdien

-10

- bogført værdi af immaterielle aktiver

-10

+ værdi af goodwill og andre immaterielle

 aktiver, jf. nedenfor

70

+/- regulering af evt. datterselskaber

og associererede selskaber til en værdi opgjort efter

den skematiske metode

0

+/- andre reguleringer, der er påkrævet for at give

et retvisende billede af virksomhedens økonomiske

stilling på overdragelsestidspunktet

0

- udskudt skat af overstående reguleringer (22% af 50)

-11

39

 

Virksomhedens værdi 

139

Værdien af goodwill og virksomhedens øvrige immaterielle aktiver beregnes på baggrund af et vægtet gennemsnit af de seneste fem års regnskaber. I beregningen indgår de regnskabsmæssige resultater, den procentvise udvikling i omsætningen og den gennemsnitlige forrentning af den investerede kapital. De to sidstnævnte har betydning for levetiden for goodwillen.

Forenklet kan beregningen illustreres således: 

mio. kr. 

Vægtet gennemsnitligt overskud (5 år)

25

+/- regulering for udviklingstendens

1

- forrentning af virksomhedens aktiver (6 %)

-2

= merindtjening til forrentning af goodwill mv. 

24

Kapitalisering heraf (afhængig af beregnet levetid for

goodwill), fx 2,92 ved 8 års beregnet levetid

Beregnet værdi af goodwill og

andre immaterielle aktiver (24 mio. kr. gange 2,92)

70


Generationsskifte af ejendomsvirksomheder med succession

Afgørende for om selskaber kan overdrages med skattemæssig succession til næste generation er, om selskabet anses for at være en pengetank eller ej. Kort fortalt indebærer denne regel, at hvis mere end 50 % af selskabets aktiver udgør passiv kapitalanbringelse, eller når mere end 50 % af selskabets omsætning stammer fra passiv kapitalanbringelse, er der tale om en pengetank, der ikke kan overdrages med skattemæssig succession. Udlejning af fast ejendom anses i dag for at være passiv kapitalanbringelse i forholdet til pengetankreglen.

Med de nye regler ændres der ikke på principperne for opgørelsen af, om virksomheden defineres som pengetank eller ej, udover det helt væsentlige forhold, at udlejningsejendomme nu i udgangspunktet skal anses som virksomhed, der kan overdrages skattefrit.

Med virkning fra og med 1. januar 2025 kan familieejede ejendomsvirksomheder generationsskiftes på lige vilkår med andre familie drevne virksomheder. Det vil give en væsentligt forbedret mulighed for økonomisk at kunne gennemføre et generationsskifte, da det fremadrettet kan ske med succession og nedsat gaveafgift.

I lovudkastet er der dog indsat visse betingelser for, at de familieejede ejendomsvirksomheder kan anvende de gunstige regler ved overdragelse eller arv inden for familien:

 1. Ejerandel af ejendommen på mere end 50 %
  1. Virksomhedens ejerandel af den enkelte faste ejendom skal være mere end 50 %.
  2. Krav om bestemmende indflydelse på driften af ejendomsvirksomheden.
  3. I de 50 % medregnes alle ejerandele, der direkte eller indirekte er ejet af nære familiemedlemmer.
 2. Aktiv drift af ejendommen
  1. Indgåelse af lejekontrakter og andre kontrakter af væsentlig betydning for virksomhedens drift må ikke være overladt til uafhængig tredjemand (fysisk eller juridisk person) i et sådant omfang, at denne kan agere uafhængigt af den familieejede ejendomsvirksomhed.
  2. Hvor virksomheden ejer en række ensartede lejemål, er det afgørende, om virksomheden selv træffer beslutning om lejeniveauet for de ensartede lejemål.
 3. Ejertidskrav mindst et år
  1. Ejendommen skal være ejet i mindst et år forud for overdragelsen og i hele denne periode har været aktivt udlejet,
   Eller
  2. At ejendommen indgår i en samlet virksomhed med aktiv udlejning af fast ejendom, der har været ejet i mindst et år.

Afgrænsning af ovenstående betingelser for at kunne generationsskifte familieejede ejendomsvirksomheder bliver i praksis afgørende. Det bliver derfor spændende at få afklaret den nærmere rækkevidde heraf i den kommende lovproces.

Afsluttende

I BDO følger vi udviklingen og lovprocessen tæt. Læs mere om generationsskifte og find vores eksperter HER. Vi har også omtalt emnerne i seneste version af DEPECHEN, som kan findes HER.


Kontaktpersoner

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger.