Moms af dagrenovation

Efter at kommuner i årtier har opkrævet ulovlig moms (jf. tidligere artikel), faldt der den 21. oktober 2020 en ny kendelse i Landsskatteretten, der lyder på, at der ikke længere skal pålægges moms, når kommunen selv varetager affaldshåndteringen for private (husholdningsaffald/genbrugspladser). Kendelsen faldt som følge af den konkrete sag, hvor en kommune rejste tvivl om rigtigheden af renovationsafgifter tilbage i 2014.

Afgørelsen fastslog, at renovation til private er en myndighedsopgave, som derfor ikke kan anses som forsyningsvirksomhed i momsmæssig forstand. Dette skyldes, at renovation ikke er omfattet i det relevante bilag til Momssystemdirektivet, hvori en forsyningsvirksomhed er defineret.

SKAT’s praksis, hvori renovation skal anses som forsyningsvirksomhed, er således underkendt af Landsskatteretten, hvilket betyder en markant ændring i momsbehandlingen af dagrenovation ude i kommunerne samt forventeligt en momsrefusion af staten.

 

Hvad så nu?

I praksis betyder Landsskatterettens afgørelse, at renovationsopgaven overfor private borgere fremover skal faktureres uden moms.

Efter den ordinære genoptagelse er der mulighed for momsrefusion tre år tilbage. Der er dog en forhåbning om en længere tidsperiode, potentielt helt tilbage til 2015 eller 2012, da det er hertil den afgjorte sag går tilbage. Dette kræver dog en særlig genoptagelse fra SKAT, som endnu ikke er fastslået.

Der er derfor fortsat en del usikkerhed omkring momsbehandlingen af dagrenovation, da Skattestyrelsen med en frist 21. januar 2021 fortsat har tid til at anke sagen. Hvad der helt konkret kommer til at ske, og hvordan dette vil påvirke kommuners momsbehandling af dagrenovation, afhænger således af sagens resultat. I BDO følger vi dog sagen på nært hold for hele tiden at være på forkant med den nyeste viden inden for moms af dagrenovation.

Vi vurderer dog på nuværende tidspunkt, at en mulig tilbagebetaling kan svinge meget, men afhængigt af den konkrete organisering og kommunens størrelse vil refusionen højst sandsynligt være på mellem 1-5 mio. kroner pr. år.

Det er vores vurdering, at kommunerne højst sandsynligt ikke vil være forpligtet til at videresende pengene direkte til de borgere, der har betalt momsen, ligesom borgerne næppe selv vil kunne rejse krav om en tilbagebetaling.

Afgørelsen har derfor ingen betydning for private borgere - ej heller virksomheder, da kommunerne ikke er forpligtede til at indsamle affald hos disse.

 

Hvad kan kommuner gøre allerede nu?

På nuværende tidspunkt kender vi ikke SKAT’s stillingtagen til afgørelsen, og vi er derfor heller ikke klar over, hvordan muligheden for genoptagelse bliver, udover den normale treårige forældelse. Uanset ankefristen og den endelig afgørelse anbefaler vi i BDO dog, at man allerede nu ude i kommunerne forholder sig til konsekvenserne af afgørelsen, herunder et muligt tilbagebetalingskrav.

For de kommuner og kommunalt ejede selskaber, som er månedsafregnende, gælder dog, at momsen for december 2017 forælder den 25. januar 2021. Det er vores erfaring, at mange netop i december måned opkræver betaling for renovation hos private, og derfor afregnes en stor del af salgsmomsen i angivelsen for december. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt først at kigge ind i problemstillingen efter ankefristens udløbsdato.

For at sikre at der ikke indtræder forældelse, er det nemlig vores anbefaling, at der i de tilfælde, hvor der opkræves betaling hos borgerne i december, indsendes krav for december 2017 senest den 25. januar 2021.

Kommuner og kommunalt ejede selskaber, der afregner moms kvartalsvist, har imidlertid lidt længere tid, idet 4. kvartal 2017 først forælder den 1. marts 2021.

 

Få konkret sparring om moms af dagrenovation

Vores momseksperter har årelang erfaring med og indgående kendskab til momsområdet, og de står altid klar til at hjælpe dig og din kommune med renovationsafgifter samt den momsmæssige håndtering. Vi rådgiver gerne om jeres konkrete situation, herunder fx opgørelse af salgsmoms, købsmoms, momsreguleringsforpligtelser bagudrettet samt en løsning fremadrettet.

Afhængig af de konkrete forhold drøfter vi også gerne, om I har behov for yderligere assistance, hvor vi ligeledes står klar til at være jeres sparringspartner og rådgiver på området.

 

Kontakt os i dag

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.