Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
Artikel:

Kommuner har opkrævet ulovlig moms i årtier

19 november 2020

Dorthe Lassen , Director, Moms |

Landsskatteretten har i en helt ny afgørelse fastslået, at kommuner ikke skal lægge moms
på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af dagrenovation. Staten står
til at skulle tilbagebetale milliardbeløb.

Alle landets kommuner har i årtier opkrævet moms på de regninger, som de har sendt til deres borgere
for afhentning af husholdningsaffald. Det har de gjort i den tro, at de var forpligtet hertil.

Tilbage i 2014 blev der imidlertid rejst tvivl om rigtigheden af momsopkrævningen. Efter EU-reglerne skal
der nemlig ikke moms på regningen, hvis indhentningen af affaldet er en myndighedsopgave. Til gengæld
skal der moms på, hvis der kan siges at være tale om såkaldt forsyningsvirksomhed.

En kommune henvendte sig på denne baggrund til Skatterådet og bad om bindende svar på, om der var
tale om det ene eller det andet. Sagen blev afgjort i 2015, hvor rådet fastslog, at der var tale om
forsyningsvirksomhed, og at det derfor var med rette, at der blev opkrævet moms.

Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som i en kendelse af 21. oktober 2020 nu har fastslået, at
der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation, fordi kommunerne efter
miljøbeskyttelsesloven er forpligtet til at indsamle affaldet. Der er derfor tale om en myndighedsopgave.
Skattestyrelsen blev under sagens behandling repræsenteret af Kammeradvokaten på grund af sagens
principielle betydning.


Kommentar

Skattestyrelsen har tre måneder fra afgørelsesdatoen til at afgøre, hvorvidt de vil indbringe sagen for
domstolene. Umiddelbart forventer vi ikke, at det sker, men konsekvenserne af sagen er så betydelige,
at en domstolsprøvelse ikke kan udelukkes.

Hvis afgørelsen kommer til at stå ved magt, er det vores forventning, at Skattestyrelsen efterfølgende vil
være forpligtet til at udsende et styresignal, der giver kommunerne mulighed for at søge om
tilbagebetaling af den betalte moms. I bedste fald nok tilbage til 2012, idet en række kommuner tidligere
har rejst krav om tilbagebetaling af moms hertil.

Det er svært at skønne over, hvor meget kommunerne vil kunne få tilbage, men et beløb på omkring 1
mia. kr. pr. år kan næppe udelukkes. Det er vores vurdering, at kommunerne ikke vil være forpligtet til
at videresende pengene direkte til de borgere, der har betalt momsen, ligesom borgerne næppe selv vil
kunne rejse krav om en tilbagebetaling. Men da området med dagrenovation økonomisk skal hvile i sig
selv, vil en tilbagebetaling af moms til kommunerne kunne medføre en nedsættelse af taksterne for
dagrenovation for fremtiden eller i det mindste en fastfrysning af taksterne i en længere årrække.

Den konkrete sag vedrørte en kommune, der selv varetager renovationsopgaven. Dette er ikke tilfældet i
alle kommuner. Nogle steder er det et kommunalt ejet selskab, der står for opgaven, mens opgaven andre
steder varetages af fælleskommunale enheder. Det er vores vurdering, at staten vil skulle tilbagebetale
moms, uanset hvordan opgaven er organiseret.

Afgørelsen har ingen betydning i forhold til virksomheder, da kommunerne ikke er forpligtet til at indsamle
affald hos disse. Til gengæld kan det efter vores opfattelse ikke udelukkes, at afgørelsen kan få betydning
for spildevandsområdet, hvor der også opkræves moms hos borgerne, men hvor det også kan diskuteres,
om der er tale om en myndighedsopgave snarere end forsyningsvirksomhed.