Virksomhedernes energiafgifter i 2024

Virksomhedernes energiafgifter i 2024

Energiafgifterne er fra nytår forhøjet med 7,7 %. Det vil primært kunne mærkes af virksomheder, der bruger olie eller naturgas til opvarmning og/eller har mange biler og andet kørende materiel.

Virksomhedernes muligheder for via deres momsregnskab at få godtgjort de energiaf-gifter, der normalt opkræves af deres energileverandør, afhænger i første række af arten af energi og dernæst af, hvad den bruges til.

Er der tale om elektricitet, er reglerne ganske simple. Uanset om strømmen anvendes til procesformål eller til opvarmning og til varmt vand, godtgøres så stor en del af afgiften, at virksomhederne kun betaler en afgift på 0,4 øre pr. kWh, svarende til EU’s mindstesats. Der gælder særlige regler for strøm til opladning af elbiler.

Når det gælder afgifter på fossile brændsler – olie, kul og naturgas – er det noget mere kompliceret. For det første, fordi virksomhederne ikke kan få godtgjort afgiften af for-brug til opvarmning og til varmt vand. For det andet, fordi det ikke er den fulde afgift af forbruget til procesformål, der godtgøres, idet virksomhederne skal betale den såkaldte procesafgift, der udgør 13,53 % af afgiften.

Nye satser
Nedenfor vises udviklingen i de væsentligste afgifter (eksklusive moms) fra 2023 til 2024 samt den nye godtgørelsesandel. Sidstnævnte blev for fossile brændsler nedsat i andet kvartal af 2023 og bliver det igen fra 2025 som en konsekvens af den såkaldt grønne skattereform. I 2024 sker der intet på den front. 
 

Energiart Enhed Afgift 2023 Afgift 2024 Godtgørelse 2024
Naturgas* Kr./m3 2,531 2,726 2,357
Stenkul Kr./GJ 63,90 68,80 59,49
Gas- og dieselolie* Kr./l 2,293 2,469 2,135
Elektricitet Kr./kWh 0,697** 0,761 0,757

*Afgiftssatsen er for energi, der ikke anvendes som motorbrændstof. 
**Den anførte afgiftssats er den for 2. halvår af 2023 gældende. 

Der gælder særlige regler for godtgørelse for virksomheder indenfor landbrug, gartneri mv. og for virksomheder med energiintensive og konkurrenceudsatte produktionsformer.

Ingen godtgørelse
Også afgiften på benzin og diesel er fra nytår forhøjet med 7,7 %. Når denne afgift ikke fremgår af skemaet, skyldes det, at ingen del heraf godtgøres. Afgiften på benzin er steget med 36 øre pr. liter eksklusive moms, mens den på diesel er steget med 26 øre. For en lastbil med et brændstofforbrug på én liter diesel pr. 3 km, betyder stigningen en ekstraudgift på små 9.000 kr. for hver 100.000 km på landevejen.

Forbrugsregistrering
Virksomheder med et meget stort energiforbrug kan under visse betingelser opnå tilladelse til, at deres energileverandør fakturerer dem uden afgift, mod at de selv indbetaler den del af afgiften, som ikke godtgøres. Det kan du læse mere om her.

Disse regler udvides med virkning fra den 1. april 2024 for så vidt angår levering af elektricitet. Udvidelsen gælder for virksomheder med et årligt elforbrug på over 100.000 kWh inden for samme lokalitet, og som får leveret elektriciteten via en direkte linje, jf. dette nyligt vedtagne lovforslag.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.