Udfordringer, når virksomheder skifter fra naturgas til olie

Virksomheder, der har ladet sig forbrugsregistrere, og derfor kan købe fx el og gas uden afgift, skal være opmærksomme, hvis de reducerer deres forbrug væsentligt og/eller skifter brændselstype fx fra naturgas til olie 

Virksomheder med et stort energiforbrug kan på visse betingelser undgå det lidt bureaukratiske system med først at skulle betale energiafgift til deres energileverandør for derefter at få det meste af afgiften retur igen via momsafregningen. De kan nemlig lade sig forbrugsregistrere hos Skattestyrelsen, hvilket betyder, at deres leverandør af fx olie, gas, elektricitet og fjernvarme efterfølgende kan fakturere dem uden afgifter, mod at virksomheden selv indbetaler den del af afgiften, der ikke kan godtgøres. Registreringen reducerer ikke blot det administrative besvær, men giver også virksomheden en likviditetsfordel.

En sådan forbrugsregistrering er i forhold til elektricitet blandt andet betinget af, at virksomhedens årlige målte forbrug overstiger 100.000 kWh på samme lokation. I forhold til gas er det et krav, at det årlige forbrug overstiger 75.000 m3, at mindst 30 % af dette forbrug anvendes til tunge processer, og at virksomheden i øvrigt er berettiget til godtgørelse af mindst 80 % af gasafgiften.

 

Ændringer

Hvis betingelserne for forbrugsregistrering ikke længere er opfyldt – fx på grund af reduceret forbrug eller på grund af skift af brændselstype – og virksomheden heller ikke i det efterfølgende år forventer at opfylde disse, skal registreringen afmeldes. I så fald overgår virksomheden til ordningen med først at betale afgiften og efterfølgende få godtgjort det væsentligste af denne via momsafregningen.

Det sidste sker imidlertid kun, hvis virksomheden tilretter sine systemer, sådan at den godtgørelsesberettigede energiafgift opgøres og overføres til momssystemet. For virksomheder, der overgår fra forbrugsregistrering til afregning via momsangivelsen, bør tilretning af de interne systemer derfor være i fokus i denne forbindelse. Sker dette ikke, kan muligheden for refusion af afgifterne nemlig gå tabt, idet der normalt højst kan søges om genoptagelse af en momsafregning med tre års tilbagevirkende kraft.

 

Skift af brændselstype

Energikrisen har fået mange virksomheder til at skifte fra naturgas til olie, hvilken brændselstype kun de færreste virksomheder kan opnå forbrugsregistrering til, fordi det kræver en lagerkapacitet på mindst 1.000 tons.

En del virksomheder har i forbindelse med skiftet til olie gjort sig overvejelser om, hvilket specifikt olieprodukt, der er billigst. Der findes nemlig flere forskellige slags olieprodukter, som har forskellige afgiftssatser, idet afgiften blandt andet afhænger af indholdet af biobrændsel. Olieprodukter, der markedsføres til motorbrændstof, er fx pålagt en højere afgift end olieprodukter, der er beregnet til fyringsformål eller til procesformål. 

Der er imidlertid intet til hinder for, at sådanne olieprodukter kan anvendes til andre formål end motorbrændstof. Sker dette, kan virksomheden få godtgjort afgiften ned til den lave sats, uanset om olieproduktet anvendes til rumvarme eller til procesformål. Også reglerne om farvning har betydning for prisen på olieproduktet, for afgiften og for anvendelsesmuligheden.

 

Vi kan hjælpe

Har du brug for hjælp til at finde den optimale løsning for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os. Vi har energiafgiftseksperter i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.