Indberetning af RSU-, ESPP- og øvrige aktielønsordninger

Indberetning af RSU-, ESPP- og øvrige aktielønsordninger

Mandag den 22. januar 2024 er sidste frist for arbejdsgivere til at indberette oplysninger til Skattestyrelsen om aktielønsordninger, der blev udnyttet i 2023. Det er i mange tilfælde en tidskrævende opgave.
Fristen i uge 3 gælder for indberetninger til Skattestyrelsens såkaldte eKapital-register og omfatter de tilfælde, hvor medarbejderne har fået aktier i 2023. Til registret skal der foretages indberetning om følgende:
  1. Identifikationsoplysninger for arbejdsgiveren.
  2. Identifikationsoplysninger for hver enkelt medarbejder, der har fået aktier.
  3. Identifikationsoplysninger for det selskab, der har udstedt aktierne – hvilket ikke nødvendigvis er arbejdsgiverselskabet, men fx kan være dettes moder-selskab – samt oplysninger om de erhvervede aktier, herunder angivelse af disses ISIN-kode, hvis der er tale om børsnoterede aktier.
  4. Oplysning om, hvorvidt aktien er børsnoteret – altså handles på et reguleret marked.
  5. Oplysning om antallet af aktier, som den enkelte medarbejder har købt eller fået.
  6. Den præcise dato for, hvornår aktierne er overført til medarbejderens depot.
  7. Den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne. Det betyder, at handelsomkostninger og en eventuel skattepligtig værdi skal medregnes.
Ved angivelse af særlige koder skal det derudover også oplyses, hvilke specifikke skatteregler ordningen er omfattet af.

Indberetningen til eKapital supplerer den indberetning, som arbejdsgiverne skal foretage til eIndkomst-registret. Dels i det år, hvor tildelingen er sket, og dels i det år, hvor aftalen udnyttes. Det sidste gælder dog kun de tilfælde, hvor der skal ske beskat-ning som løn.

eKapital er desværre et meget tungt system at arbejde i. Vi anbefaler derfor, at arbejdet med indberetningen ikke udskydes til sidste øjeblik. Det gælder især for danske virksomheder med udenlandske ejere, hvor den danske ledelse enten slet ikke eller kun i begrænset omfang har været inddraget i overvejelserne omkring udformningen af ordningen, fordi der i så fald ofte skal indhentes en række oplysninger til indberetningen.

Amerikanske ordninger   
I USA er aktielønsordninger nogenlunde lige så almindelige, som frugtordninger er det i danske virksomheder. Ordningerne kan variere meget, men de mest almindelige er efter vores erfaring dem, der omtales som enten RSU- eller ESPP-ordninger.

RSU er en forkortelse af ”Restricted Stock Units” og dækker altså over betingede aktier. Det vil sige aktier, som der typisk optjenes ret til over en periode, og hvor man - for at kunne erhverve aktierne - skal være ansat i virksomheden på det tidspunkt, hvor aktierne frigives. RSU-aktier har normalt karakter af gratisaktier, der på udnyttelsestidspunktet overføres til et depot i et (ofte udenlandsk) pengeinstitut. Herefter må modtageren selv bestemme, hvornår aktierne skal sælges. Du kan læse om beskatnin-gen af RSU-aktier i denne artikel.

ESPP er en forkortelse for ”Employee Stock Purchase Plan” og dækker almindeligvis over aftaler, hvor medarbejderne under visse betingelser får mulighed for at købe aktier med rabat. I nogle tilfælde bidrager medarbejderne selv til ordningen via en lønnedgang i perioden mellem tilbud og udnyttelse. Set i et dansk perspektiv kan dette være ganske fordelagtigt, hvis ordningen opfylder betingelserne for at være omfattet af de regler, hvorefter der først sker beskatning på det tidspunkt, hvor aktierne sælges.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.