Beskatning af Restricted Stock Units

Er du ansat i en amerikansk ejet virksomhed, har du med stor sandsynlighed hørt om RSU’er. Det er en form for aktieaflønning, men desværre ikke altid omfattet af de lempelige regler for beskatning af den slags. 

I USA er aflønning med aktier nogenlunde lige så almindeligt, som frugtordninger er det i danske virksomheder. Selv i mindre danske virksomheder forekommer den slags derfor ofte, hvis de er amerikansk ejet.

Ordningerne kan være meget forskellige. Nogle steder er de rettet mod alle medarbejdere andre steder kun mod ledelsen, men de fleste steder omtales de som ”Restricted Stock Units”. Altså betingede aktieandele. Almindeligvis er det et fælles kendetegn, at der optjenes ret til aktierne over en periode, at visse økonomiske mål for perioden skal opfyldes (performance krav), og at man skal være ansat i virksomheden på det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes.

Restricted Stock Units har normalt karakter af gratis-aktier. De overføres til et depot i et (ofte udenlandsk) pengeinstitut, når og hvis de opstillede betingelser er opfyldt. Herefter må modtageren selv afgøre, hvornår aktierne skal sælges. I sjældne tilfælde kan der være knyttet en lock-up periode til ordningen, hvorefter de modtagne aktier først må sælges efter et stykke tid.

Selvom vi i Danmark har ganske favorable regler for beskatning af visse typer af aktieaflønning, så er det sjældent, at amerikanske RSU-ordninger er omfattet af disse, fordi betingelserne for at være det ikke er opfyldt. Det skyldes ikke modvilje fra ejernes side, men er et udslag af, at ordningerne typisk er baseret på ensartede vilkår for medarbejdere i mange lande, og at det vil være alt for bureaukratisk, hvis der skal tages lokale hensyn. 
 

Skattereglerne

De danske regler for beskatning af RSU-ordninger – der ikke er omfattet af de særlige aktielønsregler – kan i korte træk beskrives således:

  • Selve tildelingen af RSU har normalt ingen skattemæssige konsekvenser. Som hovedregel sker der først beskatning i det år, hvor aktierne overføres til dit depot, jf. denne helt nye afgørelse fra Skatterådet. Beskatningen i dette år sker til gengæld, uanset om du sælger aktierne straks eller vælger at beholde dem i håb om, at de stiger i værdi. Beskatningen kan derfor i sig selv betyde, at du relativt hurtigt må sælge i det mindste nogle af aktierne for at skaffe likviditet til betaling af skatten.
  • Det skattepligtige beløb svarer til gevinsten på det tidspunkt, hvor aktierne overføres til dit depot. Det vil sige aktiernes markedsværdi på denne dato. Beskatningen sker som personlig indkomst, og der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet. Det vil sige en marginalskatteprocent på 56,5 %. Din arbejdsgiver er forpligtet til at indberette beløbet til Skatteforvaltningen, men du skal selv – via TastSelv – sørge for, at det kommer med på årsopgørelsen.
  • Beholder du aktierne i en periode, beskattes en efterfølgende værdistigning på disse som aktieindkomst i det år, hvor aktierne sælges. Det vil sige med en marginalskat på 42 %. Falder aktierne i værdi, afhænger den skattemæssige behandling af tabet af, om der er tale om børsnoterede aktier. Er dette tilfældet, kan tabet kun modregnes i efterfølgende gevinster på andre noterede aktier og kun, hvis du har givet Skatteforvaltningen oplysninger om aktierne, jf. denne artikel. Er aktierne unoterede, kan tabet fradrages som negativ aktieindkomst. Skatteværdien heraf kan modregnes i skatten af anden indkomst, herunder løn.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.