Særlige fokuspunkter ved regnskabsafslutningen for 2022

I en artikel i dagbladet Børsen kunne vi for nylig læse om en række virksomheder, herunder Danica Pension og forlaget Gyldendal, der i deres regnskab for 2022 har foretaget store nedskrivninger af den bogførte værdi af goodwill. 

Nedskrivningen er sikkert sket i forlængelse af den nedskrivningstest, som skal foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvis der er indikationer på værdiforringelse. Og det er der flere af i øjeblikket. De kraftigt stigende renter, krigen i Ukraine, den pludselige stigning i inflationen og den deraf følgende dalende forbrugertillid har alle negativ betydning ved vurderingen af flere aktiver, herunder ikke mindst goodwill, som er købt indenfor de senere år.

 

Gennemførelse af testen

En nedskrivningstest foretages ved at definere henholdsvis kapitalværdien og salgsværdien med fradrag af forventede omkostninger ved et salg af den pågældende virksomhed eller en gren af en sådan. Hvis genindvindingsværdien – som er den højeste af de to opgjorte værdier – er lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal der ske nedskrivning.

Kapitalværdien beregnes som nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme – normalt for en budgetperiode på maksimalt 5 år – for den pågældende virksomhed med tillæg af terminalperioden, det vil sige værdien af virksomhedens afkast, når pengestrømmene er stabile efter budgetperioden. Ved tilbagediskonteringen anvendes en rente, som afspejler den forretningsmæssige forrentningsprocent inklusive risikotillæg for virksomheden.

Salgsværdien er den værdi, hvortil aktivet aktuelt handles til på et aktivt marked eller den værdi, hvortil det kan fastsættes ud fra andre oplysninger, herunder eventuelt en vurdering fra en ekstern part. Salgsværdien – der almindeligvis fastsættes med udgangspunkt i de regnemodeller, der anvendes til den slags - reduceres med de omkostninger, som vil være forbundet med et salg af virksomheden. 

 

Indregning af nedskrivninger

Et eventuelt nedskrivningsbeløb – der som udgangspunkt skal indregnes direkte i resultatopgørelsen – henføres i første omgang til goodwill, dernæst til øvrige immaterielle aktiver og i nogle tilfælde til materielle anlægsaktiver. Efter en prioriteret rækkefølge. 

Når der sker nedskrivning af goodwill mv., skal aktivets fremtidige afskrivningsgrundlag ligeledes reduceres. Det reducerede afskrivningsgrundlag fordeles herefter systematisk over aktivets resterende brugstid.

Nedskrivningen skal noteoplyses som en særlig post i årsrapporten.

 

Ikke kun goodwill

Det er ikke kun en nedskrivningstest, der skal tages stilling til ved regnskabsafslutningen. Har selskabet et udskudt skatteaktiv i form af værdien af et uudnyttet skattemæssigt underskud, skal værdiansættelsen overvejes. Som hovedregel skal underskuddet kunne anvendes indenfor 3-5 år, for at det kan optages som et aktiv i balancen. Dette er måske ikke længere sandsynligt. Du kan læse mere om den regnskabsmæssige behandling af et udskudt skatteaktiv i denne artikel.