Iværksætter: Hvornår skal du momsregistreres?

Iværksætter: Hvornår skal du momsregistreres?

For iværksættere, der sælger varer eller ydelser til private, kan det være fristende at vente med at lade sig momsregistrere, men for nogle fører det til store efterregninger, fordi momspligten kan få tilbagevirkende kraft.
I Danmark har grænsen for, hvornår iværksættere skal lade sig momsregistrere, siden 2002 ligget ved en omsætning på kun 50.000 kr. Hvis beløbsgrænsen over tid var ble-vet pristalsreguleret på samme måde, som mange andre beløbsgrænser i skattelovgivningen bliver det, ville den i dag formentlig have ligget i underkanten af 75.000 kr.

Selvom en forhøjelse af grænsen vil kræve tilladelse fra EU, så er der ikke meget tvivl om, at Danmark ville kunne få en sådan tilladelse, hvis vi ønskede det. Det har andre lande nemlig fået, jf. dette ministersvar fra 2017. På Christiansborg har det da også flere gange være overvejet, om grænsen skulle hæves, men skiftende regeringer har hver gang afvist det blandt med henvisning til, at det vil koste statskassen penge.

Sådan fungerer grænsen
Pligten til at lade sig momsregistrere gælder for alle, der driver ”økonomisk virksomhed” medmindre virksomheden efter sin art er fritaget for momspligt eller er omfattet af særlige regler. Begrebet ”økonomisk virksomhed” fortolkes bredt og omfatter også unge gamere, der handler med skins. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Virksomheder indenfor sundheds-, social- og undervisningsområdet er typisk fritaget for moms. Det samme gælder for taxakørsel (personbefordringsvirksomheder), mens der fx for kunstnere gælder en grænse på 300.000 kr., når der er tale om førstegangssalg. De virksomheder, som er fritaget for momspligt, er i mange tilfælde i stedet omfattet af reglerne om lønsumsafgift.

Beløbsgrænsen på de 50.000 kr. gælder ikke pr. kalenderår, men for en hvilken som helst løbende 12 måneders periode. En momsregistrering, der foretages, fordi grænsen er overskredet, er ikke bindende for tid og evighed. Der kan under visse betingelser ske afmelding, hvis omsætningen igen falder til under beløbsgrænsen.

De fleste nystartede ser det som en fordel at trække momsregistreringen længst muligt, hvis de sælger til private, fordi momsen gør deres varer eller ydelser 25 % dyrere. For det første er det ikke altid en fordel at gøre det, og for det andet kan momsregistreringen ikke udskydes indtil grænsen passeres, hvis det på et tidligere tidspunkt er klar, at grænsen vil blive overskredet.

Hvis det allerede på starttidspunktet er klart, at omsætningen vil komme til at overstige 50.000 kr., indtræder registreringspligten allerede på dette tidspunkt, uanset hvornår på året det er. Beløbsgrænsen er nemlig ikke en bundgrænse. Er det på starttidspunktet ikke givet, at grænsen vil blive overskredet, vil Skattestyrelsen som oftest nok kræve momsregistrering med virkning fra begyndelsen af det kalenderår, hvor om-sætningen kommer over grænsen. Det kan illustreres med en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.

Rengøringshjælpen
Sagen handlede om en kvinde, der i 2019 begyndte at påtage sig rengøringsarbejde via en såkaldt platformsvirksomhed. I starten var det tænkt som en midlertidig ting, fordi hun ønskede at finde arbejde indenfor hotelbranchen. På grund af Corona-pandemien blev det imidlertid ikke til noget. Hendes indtægt ved rengøringsarbejde endte derfor i 2020 på ca. 66.000 kr. Skattestyrelsen anså hende på den baggrund for momspligtig fra begyndelsen af dette år, hvilket Landsskatteretten tiltrådte. Momskravet udgjorde et beløb på ca. 13.300 kr. svarende til 20 % af indtægten.
 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.