Moms og skat ved handel med skins

Gamere, der handler med skins, kan blive mødt med store moms- og skattekrav, hvis de handler for at tjene penge. Dem, der har tabt penge ved handel med skins, har til gengæld gode muligheder for skattefradrag.

Berlingske Tidende satte for nylig fokus på den omfattende handel – især på Facebook og dba.dk – med skins, der er virtuelle genstande, som bruges i Counter-Strike og andre computerspil, men som har udviklet sig til også at være et digitalt spekulationsobjekt på samme måde som bitcoins. Blot ikke med samme opmærksomhed til følge. At handlen med skins ikke er ubetydelig, kan illustreres med en ny afgørelse fra Skatterådet.

 

Den dygtige Counter-Strike-spiller

Sagen drejede sig om, hvorvidt der skulle betales moms af indtægter ved salg af skins. Der var tale om en dygtig, men ikke professionel, spiller, som både købte og solgte skins via Facebook. Han oplyste, at prisen på de skins, som han handlede med, lå mellem 100 kr. og 20.000 kr. De typiske handler lå i prisniveauet 3-4.000 kr. Han forventede at kunne sælge for omkring 500.000 kr. om året.

I sin afgørelse fastslog Skatterådet, at der skulle betales moms af salgsindtægterne, idet spilleren i momsmæssig forstand måtte anses for at drive ”økonomisk virksomhed”. Der blev herved blandt andet henvist til salgenes omfang og hyppighed. Skatterådet fandt ikke, at salgene – på samme måde som bitcoins – var momsfritaget som finansielle transaktioner, da skins ikke kan sidestilles med et værdipapir.

 

Kommentar

Med afgørelsen ligger det fast, at der skal betales moms, hvis der sælges skins for mere end 50.000 kr. om året, og handlerne både beløbs- og antalsmæssigt har et vist omfang. Der vil normalt ikke være adgang til fradrag for nogen form for købsmoms, fordi de solgte skins enten vil være modtaget vederlagsfrit eller købt af private. Salgsmomsen vil derfor svare til en up-front skat på 20 % af salgsindtægterne, hvilket for margenspekulanter kan føre til det absurde resultat, at deres nettoresultat bliver negativt.

For så vidt angår skattesiden har Skattestyrelsen for nylig i en ikke-offentliggjort afgørelse fastslået, at handel med skins kan have et sådant omfang, at der i skattemæssig henseende er tale om egentlig erhvervsmæssig virksomhed, og at overskuddet i givet fald skal opgøres som 80 % af salgsindtægterne – altså af indtægterne eksklusive moms – med fradrag af dokumenterede udgifter til køb af skins. Af overskuddet skal der først betales arbejdsmarkedsbidrag med 8 %. Restbeløbet beskattes som personlig indkomst. Marginalskatten bliver dermed omkring 56 %.

Den konkrete sag handlede om en yngre mand, som over en årrække havde solgt skins for flere millioner kroner, hvilket udløste en samlet moms- og skatteregning på omkring 1,8 mio. kr. Afgørelsen er under påklage til Landsskatteretten, og praksis er dermed på ingen måde afklaret.

I tilfælde, hvor omfanget af handler ikke er tilstrækkeligt til at statuere ”erhvervsmæssig virksomhed”, vil der kunne blive tale beskatning af overskuddet som personlig indkomst ud fra en spekulationsbetragtning. Dette vil dog efter vores vurdering i første række kun kunne ske for købte skins, idet skins, der modtages kvit og frit under spillet, efter vores opfattelse, ikke kan siges at være anskaffet i spekulationsøjemed.

For dem, der har tabt penge ved videresalg af købte skins, vil tabet som udgangspunkt kunne fratrækkes enten som underskud ved selvstændig virksomhed (omfattende handel) eller som et spekulationstab (få handler).

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.