Dokumentation for transport er vigtig ved EU-salg af varer

Med undtagelse af varesalg til private og til ikke-momsregistrerede virksomheder, kan danske virksomheders salg af varer til kunder i andre EU-lande ske uden moms, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

 

1. Det skal kunne dokumenteres, at varerne rent faktisk har forladt Danmark. Det kan ske med såkaldte A- og B-beviser, hvor A-beviser er dokumentation for selve transporten, fx en faktura fra en vognmand eller anden form for transportør, mens B-beviser er dokumenter, der understøtter transporten og fx kan være et bankbilag for betalingen for transporten eller forsendelsen.

2. Transporten eller forsendelsen skal gennemføres af sælgeren eller af køberen eller for en af disses regning. Når sælger står for transporten, evt. på egen lastbil, skal der kunne fremlægges enten to A-beviser eller ét A-bevis og ét B-bevis. Hvis køber står for transporten, skal der kunne fremlægges de samme typer af beviser, men herudover også en skriftlig og behørig udfyldt erklæring fra køber til sælger om, at varerne er blevet forsendt eller transporteret af køberen selv, eller af en tredjemand for købers regning.

3. Køberen skal være registreret for moms i et andet EU-land. Det er ikke et krav, at registreringslandet er sammenfaldende med det land, hvortil varerne sendes.

4. Sælgeren skal have fået oplyst køberens momsregistreringsnummer og sikret sig, at dette er gyldigt. Sælgeren skal gemme dokumentation for, at momsnummeret er tjekket på salgstidspunktet. Sælgeren skal også indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse.

I BDO kan du få hjælp til at kontrollere EU-momsnumre med vores Electronic VAT Assistant-robot (E.V.A.), som du kan læse mere om her.

5. Sælgeren skal have udstedt en fyldestgørende faktura til køber, hvoraf købers momsnummer fremgår, og hvor det positivt er anført, at salget er omfattet af reglerne om ”reverse charge”

6. Sælgeren skal have listeindberettet EU-salget. En mangelfuld eller ukorrekt listeindberetning sidestilles som udgangspunkt med ingen indberetning. Du kan læse om Skattestyrelsens kontrol af virksomheders indberetning til EU-salgslisten i denne artikel.

 

At kravet om dokumentation for transporten ud af Danmark skal tages alvorligt, kan illustreres med en nylig afgørelse fra Landsskatteretten. Sagen handlede om et dansk selskab, der havde solgt en kran til en svensk virksomhed uden moms. Selskabet skulle selv stå for transporten af kranen til den svenske kunde, men kunne ikke dokumentere varens udførsel ved fremlæggelse af brokvitteringer eller lignende. Selskabet blev derfor dømt til at betale dansk moms af salget.

Sagen går tilbage til tiden før 2020, hvor de nuværende dokumentationsregler blev indført. Det er imidlertid vores vurdering, at sagen ville have fået samme udfald, hvis det var sket under disse, idet sælgeren ikke kunne fremlægge hverken bro- eller færgebilletter til dokumentation for transporten endsige en faktura fra en vognmand.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.