Sammenlægning af matrikler kan spare moms

Der skal betales moms ved salg af ubebyggede grunde, men momsen kan under visse betingelser spares, hvis en grund inden salget sammenlægges med et jordstykke, der er bebygget.

Godt nok er fast ejendom som udgangspunkt fritaget for moms, men det gælder ikke ved salg af ubebyggede grunde samt ved salg af nyere bygninger. Herved forstås bygninger, der er mindre end fem år gamle. Når den slags handles, skal der betales moms af salgssummen, hvis salget foretages af en afgiftspligtig person, hvilket ikke kun omfatter momspligtige virksomheder, men også visse offentlige institutioner mv.

Ved et samlet salg af flere matrikler, hvoraf nogle er bebyggede, mens andre er ubebyggede, skal der således betales moms af den del af salgssummen, som kan henføres til de ubebyggede matrikler, men ikke af den resterende del, hvis bygningerne herpå er af ældre dato.

Hvis der inden et samlet salg af to eller flere matrikler sker sammenlægning af disse, skal der ikke betales moms af salgssummen, hvis de bygninger der herefter står på den samlede matrikel er mere end fem år gamle. Det har Skatterådet bekræftet i en for nylig offentliggjort afgørelse.

 

Sammenlægning forud for nybyggeri

Sagen handlede om et tilfælde, hvor ejeren af to matrikler – hvoraf den ene var bebygget – stod for at skulle foretage en samlet overdragelse af disse til en køber, som havde til hensigt herpå at opføre et erhvervsbyggeri med henblik på udlejning eller salg. Køberen ville inden igangsætningen af byggeriet nedrive de på den ene matrikel eksisterende bygninger.

Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales moms af overdragelsessummen, hvis der inden salget skete en matrikulær sammenlægning af de to ejendomme, idet denne beroede på, at køberen ønskede at kunne opføre en samlet bebyggelse på de to matrikler og ikke kunne opnå ibrugtagningstilladelse, hvis disse ikke blev lagt sammen.

 

En vigtig betingelse

Muligheden for at spare moms ved sammenlægning af matrikler gælder kun, hvis der findes en kommerciel årsag til ønsket om sammenlægning. Sker en sådan kun for at undgå moms, anses dette for misbrug af reglerne, hvilket kan føre til efteropkrævning af moms. I så fald vil udgifterne til landmålerassistance i forbindelse med sammenlægningen være spildt. Vi anbefaler derfor konsekvent, at der søges om forhåndsgodkendelse hos Skatterådet i disse tilfælde. Det gælder også i forhold til kommuner, der har planer om at lave udbud af grundarealer.

 

Om nedrivning af bygninger

Den ovenfor omtalte afgørelse omhandlede som nævnt et tilfælde, hvor der på den ene ejendom var bygninger, som køberen af ejendommen havde til hensigt at nedrive for at give plads for det nye byggeri.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at en ejendom kun anses for bebygget, hvis der på denne findes såkaldt grundfaste konstruktioner, jf. denne tidligere artikel.

 

Vi kan hjælpe

Ønsker du en vurdering af, hvorvidt en ejendomshandel kan gennemføres uden moms, herunder assistance til indhentelse af forhåndsgodkendelse hos Skatterådet, er du velkommen til at kontakte os. Vi har momseksperter i alle landets regioner.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.