Momsfrie salg af ejendomme med gamle bygninger

Skattestyrelsens forsøg på at kræve moms ved salg af ejendomme med gamle bygninger er endnu engang blevet skudt ned. Det er uden betydning, om et bygningsværk er funktionsdygtigt, fastslår Landsskatteretten.

Selvom der i nu mere end ti år har skullet betales moms ved salg af ubebyggede grunde og ved salg af nye bygninger med eller uden grund, så udvikler praksis sig stadig. Det gælder især i forhold til spørgsmålet om, hvad der overhovedet skal forstås ved en ”ubebygget grund.” 

Fra starten indtog Skattestyrelsen det standpunkt, at der i momsmæssig henseende også var tale en ubebygget grund, hvis der på denne lå gamle bygninger, som køberen ikke skulle bruge eller kun bruge i meget beskedent omfang. Det vil sige bygninger, som derfor ville blive nedrevet helt eller delvist.

Tilbage i 2020 måtte styrelsen dog lempe sin praksis efter at have tabt en sag ved EU-domstolen. Der var dog kun tale om en delvis lempelse, idet styrelsen fastslog, at et salg af en ejendom fortsat ville blive anset for momspligtigt, hvis de bygninger der lå på grunden, ikke var fuldt funktionsdygtige på overdragelsestidspunktet. Sagt med andre ord, så ville et salg af en ejendom, hvorpå der stod gamle bygninger, som måske havde stået tomme i årtier, fortsat blive sidestillet med en ubebygget grund.

Dette synspunkt er der imidlertid, ifølge en ny afgørelse fra Landsskatteretten, ikke belæg for i det EU-retlige bygningsbegreb.

 

Den bevarede parkeringskælder fik betydning

Sagen handlede om, hvorvidt der skulle betales moms ved en kommunes salg af en ejendom til et boligselskab. På ejendommen var der opført forskellige bygninger, som af kommunen var anvendt til udlejning, samt et garageanlæg bestående af en parkeringskælder med plads til 10 biler og et øvre parkeringsdæk med plads til yderligere 15 biler. Alle bygninger – men ikke den fulde parkeringskælder – blev nedrevet af kommunen inden overdragelsen, idet boligselskabet på arealet ville opføre dels et punkthus med 17 lejligheder i 5-6 etager og dels et længehus med 15 lejligheder i 4 etager.

Skatterådet havde oprindelig fastslået, at der under disse omstændigheder var tale om en momspligtig overdragelse af fast ejendom, idet bevarelsen af en del af parkeringskælderen ikke blev anset for tilstrækkelig til, at der kunne siges at være tale en bebygget ejendom.

Denne afgørelse blev tilsidesat af Landsskatteretten med den begrundelse, at det afgørende, for om der er tale om overdragelse af en bebygget fast ejendom eller en byggegrund, er, hvorvidt der på overdragelsestidspunktet findes grundfaste konstruktioner, idet der i så fald er tale om en bebygget ejendom. Dette var tilfældet her, idet parkeringskælderen blev bevaret og skulle indgå i køberens byggeri.

Om Skatterådets henvisning til, at overdragelsen skete med henblik på byggeri, bemærkede retten, at der hverken i momsloven eller i momssystemdirektivet kunne findes belæg for, at dette kunne tillægges betydning.

Det samme var tilfældet i forhold til det af Skatterådet anførte om, at kvalifikationen af en bygning forudsætter, at det overdragne skal være funktionsdygtigt og i øvrigt opfylde formålet, som grunden er udlagt til i lokalplanen. Derfor skulle der ikke betales moms ved overdragelsen af ejendommen til boligselskabet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.